چگونه می توان بر زندگی حاکم شد

Posted on at


 


تصمیم قاطع گرفتن خود کلید حاکمیت بر زندگی است انسان اگر تصمیم قطعی خویش را در هر زمینه اتخاذ نماید مسلمآ توجه اش به آن سمت معطوف خواهد گردید.


در حقیقت تصمیم گرفتن وحرکت کردن دقیقآ شباهت کلی به کشتی باد بانی در میان در یا دارد شخصی که تصمیم نمی گیرد در ست همان کشتی است وباد تصمیمات اورا به هر سوئی می کشاند.


حال اگر کشتی بداند که به کدامین سمت باید برود،سکان خویش را به آن سمت گرداند،وبادموافق با او خواهد شد وگرنه راه به جائی خواهد برد که جز تباهی،چیزی به ارمغان نخواهد آورد


 


.


فردی را در نظر بگیرید که کاری نداشته وبه خاطر عدم اشتغال به امری تمام تصمیمات خویش همچون از دواج،خریدخانه،موتر و.............را به مرحله بعد از اشتغال می گذارد.


حال اگر او تصمیم بگیرد که تا تاریخ.....باید کاری پیداکنم.وچنین قاطق تصمیم خویش را بگیردوتا زمان موعودکارش را بیابد حتما موفق خواهد شد وباد موافق خرید خانه ،موتر ،ازدواج نیز سکان اورا یاری خواهدکرد


 


.


چنین تصمیماتی را در سلامتی،دوستی ،شخصیت یابی،احرازموقعیتهای اجتماعی نیز دخیل هستند.


شرط اصلی موفقیت در زندگی داشتن پشت کار تصمیم قاطع ویک برنامه جامع ومنطقی را ایجاب می کند ممکن در رسید به خواست های مان دچار مشکل شویم ولی استواری پابندی و تنها فکر کردن جهت رسیدن به هدف مار کمک می کند که به خواست های خویش برسیم.


 160