غیبت

Posted on at


هر خواهر و برادر غیبت می کند مانند این است گوشت برادر مسلمان خود می خورد در هر کلمه غیبت ده بلا به وجود می آید و حضرت محمدص از او شخص متنفر می شوددر روز قیامت   یک    خر ب در پیش آنها است از 

گوشت آن خر می خور

در حدیث آمده دو زن بسیار مسلمان بودن که روزه داشتن بسیار تشین شده بودن در حال هلاک شدن بودند یک شخص پیش حضرت محمدص آمدن و گفتن این دو زن در حال هلاک شدن هستن آن روزه خود را به خورد

حضرت محمدص  گفتن آنها روزه ندارن پیش آن دو زن آمدن آن دو زن گفتن که ما روزه داریم حضرت محمدص گفتن انگشت

در گلو خود کن وقت اگشت آن زنها اگشت خود در گلو خود کرد آنها تکهای گوشت و خون از گلوشان آمد حصرت محمد ص گفتن که شما غیبت کردم  غیبت گنای کبیر است

اگر غیبت کسی کردی تا از خود شخص مارا نبخشد خداوندج مارا نمی بخشد چراک غیبت حق ناس است غیبت حرف زند می شود ولی اشاری دست هم می شود مثل این که بگوید فلان شخس قد بلند است در روز قیامت شخس غیبت فساد داخلاق انساناستغیبت کننده دهانش بسیار بوی بد میده

 

در روز قبامت اشخاصی بودن صروت خودرا با ناخون های پاره می کردن این کسانی هستن غیبت می کردن شخص دورو صروت او مثل بوزن تن اولاغراست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 About the author

160