عزت و احترام یک امتحان است

Posted on at


ما کسانی هستم که به خاطر عزت و احترام به این دنیا آفرید شد ایم تا بتوانیم به خدا و پیامبرا نشان احترام داشته باشیم  و همچنین احترام داشتن به پدر و مادر و بزرگان قوم حق هر انسان است احترام داشتن به هر شخص شخصیت انسان را نشان می دهدخداوند برای ما روزی زیاد داده است تا ما شکر گذار آن باشیم و از نعمت های او به خوبی استفاده کنیم خداوند به هر انسان عقل و هوش  داد است تا بندهای او بتواند در بهترین راه از آنها استفاده کنند همی ما انسان هستیم و عزت و احترام حق ما استهر شخص باید به بزرگ تر از خود احترام بگذارد بیایم خود را در نظر بگیرم اگر کسی به ما احترام نگذارد خود را بسیار ناراحت احساس میکنیم و فکر میکنیم که کسی به شخصیت ما احترام  قایل نیست همان قسم اگر ما به دیگران احترام نگذاریم آنها هم از دست ما ناراحت میشوند و خداوند بزرگ هم ما را از جمله بندگان خود قبول نمیکند چون وقتی ما به دیگران احترام قایل نباشیم پس ما لیاقت این را نداریم که خداوند بزرگ ما را از جمله بندگان مومن خود قرار بدهدبیایم خود را به احترام داشتن به مردم عادت دهیم چون همان مردم هستند که در درد و غم ما خود را شریک میسازند و ما را از بدترین جاها نجات میدهند خداوند همیشه بندگان خود را امتحان می کند خداوند برای بندگان خود هم رای درست و هم رای غلت را نشان میدهند و به آن ها عقل سالم هم میدهد و این جا است که ما میتوانیم خود را امتحان کنیم و رای درست را انتخاب کنیم بیایم همیشه مثبت فکر کنیم و از نکات منفی خود داری نمایمیک شخص وقتی به بزرگ تر از خود احترام نمیگذار فکر میکند که یک آدم مهمی است  و به این فکر نمیکند که این هم از کم بودن عقل او است و او خود را در بدترین حالت قرار میدهد و زندگی را برای خود تلخ میسازدAbout the author

160