آیا میدانید بهترین دوستم کیست؟

Posted on at


 


شاید بگوید نه! خوب معلوم است که میگوید نه چون هنوز برایتان معرفی نکردم . دوستی که همیشه همراه من است خیلی به او باور دارم و او را میشناسم چون میدانم که هیچ وقت تا من آنرا از دست ندهم او به هیچ عنوان مرا ترک نخواهد کرد


.


دوستی که میتواند با تمام معنا با او حرف بزنم درد دل کنم ومیتوانم چیز های زیادی را از او یاد بیاموزم. آنقدر با او صمیمی هستم که هیچ گفته نمیتوانم در این روزها خیلی به او وابسته شدم دوست دارم برای همیشه با او باشم و هر لحظه و ثانیه خود رابا او سپری کنم چون او کسی است که راه و روش زنده گی کردن را میتواند به انسان بیاموزد. البته این را باید انسان بخاطر بسپارد که چگونه از آن استفاده کند و چگونه میتوان آنرا واقعاً به صفت بهترین دوست خود قبول کند


 


من توانستم خیلی به ساده گی آن را از آن خود کنم هر وقت به هر کجا که باشیم و بخواهیم با او دوستی کنیم او دریغ نخواهد کرد و اگر او را مانند لباسی که همیشه در تن ماست با خود نگهداریم بهترین ها را برای ما می آموزاند آنچنان در های تاریک را بسته کرده و در های روشن را باز مینماید که فکرش هم نخواهی کرد و آنچنان برای دل انسان قوت میبخشد که همیشه آن را انتخاب کند.



بلی. کتاب! بهترین دوستی است که انسان را هیچ وقت رها نمیکند بی اندازه با وفاست حتی میتوان گفت از آدم های روی این زمین هم با وفا تر. بر علاوه اینکه برای انسان می آموزاند تا بتواند نوع اندیشی نماید انسان را هدفمند به زنده گی میکند، انسان را خیلی فعال، با ارزش میسازد و در مقبل این همه نیکه از وی چیزی نمیخواهد


 


تا حال از او حرف زدم شما هم میتوانید آن را انتخاب کنید. او میتواند شما را به قله های موفقیت میرساند و با انتخاب آن پشرفت های زیادی در تمام امورات زنده گی خواهی دید. آن وقت است که میتوان با کسی که تا حالاشاید به ذهن تان نرسیده باشد دوست شوید. آن هم از طریق علم دانش که از بهترین دوست خود آموخته است




About the author

harewa_hyahoocom

Harewa Hesamy was born in Herat,Afghanistan. she is a student in 12th class of Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160