زلف

Posted on atبهار و سبز و جوش شکوفه


شده هر شاخ گلپوش شکوفه


همی نالید بلبل زار و میگفت


چنین آهسته در گوش شکوفه


چو هستی را نمی باشد و فائی


هزار افسوس از وش شکوفه


کند تصدیق بر بی مهری عمر


زبان حال و خاموش شکوفه


به بین در باغ و عبرت گیر مخفی


چه شد این فیشن دوش شکوفه
About the author

160