صلح در افغانستان

Posted on at


صلح به معنی آرامش، آسودگی،امنت و رفاه می باشد. هر انسان که درهر کشور ،جامعه و خانه که زندگی می کند مستحق است که در به همان جای صلح باشد . افغانستان خانه مشترک همه افغان ها است ودر خانه که اگر درد و رنج و یا مریضی بوجود آید.تمام اعضای فامیل ناآرم و متاثر می شوند . امروز ما در کشور خویش به چنین مشکی روبرو شده ایم مه علاج تسکین و تداوی آن به ما تعلق می گیرد. مشکل بزرگ ما نا امنی های کنونی وجود دارد. اگر امنیت وجود داشته باشد ماهم مثل کشور ها دیگر خوب و خوش حال زندگی می کنیم و تا سرنوشتی خود را تعین کنیم.بنابر آن بعد از سالها رنج و سردرگمی علاقه گرفتم تا یک زندگی آرام باشد.


  


صلح تامین کننده حقوق و حق ما مسلمان ها و مردم با غیرت اقفانستان است. تحکیم وحدت ملی و امنیت سراسری را به باره آورده تا ما بین خود صلح داشته باشم افتخارات پرشکوه افغانها را که موجی از غیرت ،همت و سربلندی نیاکان ما در طول تاریخ است زنده ساخته و نوید بخش زندگی مالامال از سعادت برای آیندگان خواهد بود. تحکیم وحدت ملی و امنیت سراسری که بهترین نعمت الهی است که خود آن از محبت، صمیمیت ،راستی سرچشمه گرفته و عزت، آبرو، و غیرت افغانها را در بر میگیرد.از آنجایی که انسان وابسته به اجتماع است وموجودیت نظم و قانون در جامعه ضروری می باشد. بنا ایجاب آنرا می نماید تا روئس جمهور کشور در همنوایی با ملت نظامی سالم و هدفمند بوجود آورد و خدمتگذاری راستین برای مردم باشد. 


 


 


در افغانستان احزاب و تنظم ها و گروه های مختلفی شکل گرفته اند که یقینا اهداف اصلی شان ترقی و پشرفت کشور است . ما امیدواریم تا احزاب و تنظم ها که هر کدام آن در اصل خاصیت یک فلز نجیبه را دارا می باشند. دست به دست هم داده طبق سوگند یاد شده در وظیفه خود گشاه باشند تا هیچ نوع حوادث تلخ روزگار به آن غلبه کرده نتواند و همه شاید وحدت و همدلی ساکنان این دیار بزرگ ما افغانستان باشند.اگر دولتمداران ما به عهد و پیمان خود وفا دار باشند و طبق وعده های داده شده عمل نمایند ملت نیز با ایشان وفادار باقیمانده و نظم جامعه بر هم نخواهد خورد .یقنا همه افغانها در زمینه فراهم صلح نقش عمده داردند تا باشد که زندگی آرام داشته باشند و سبب تامین امنیت در کله منطقه خواهد بود. می گویند صلح ستون هر خانه است تا باشد افغانستان هم همیشه سربلند و پور از موفقیت ها باشد 


 


.About the author

160