انتخابات درافغانستان

Posted on at


اتخابات یک پروسه ملی ومردمی بوده که مردم افغانستان در طی سال های بیش از یک ده این را تجربه نموده اند.وچون در افغانستان جنگ بوده است.ریس جمهورمنتخب نبوده و به اثر آراهی مردم انتخاب شود.بلکی ازطرف دول خاریجی تعین میشد.

http://www.radiofarda.com/content/f1-afghanistan-candidates-promise-to-respect-the-result/25323200.html

بود وپیش از جنگ دولت شاهی بوده.که برای اولین باردر سال ۱۳۸۳انتخابات در کشورما برگذار گردید .کمسیون انتخابات روند کارت دهی را شروع نمود . و کسانی که واجد شرایط کارت دهی بودند  یعنی سن هجده را تکمیل نموده بودند  کارت گرفتند .برای مردم یک پروسه خیلی جالب بود.اشتراک مردم نسبتأ خوب بود.در آن زمان حامد کرزی ویونس قانونی دونامزد پیش تاز بوده اندکه از جمله حامد کرزی ریس جمهور انتخاب شد.

http://faceplace.ir/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D

بعد از پنج سال ریاست جمهوری باز به دور دوم حامد کرزی خود را کاندید به ریاست جمهوری نمود . که در این دوره درمقابل حامد کرزی داکتر عبدالاعبدالا قرار گرفت.درست در سال ۱۳۸۸بود .ودر این دوره هم حامد کرزی ریس جمهور شد. در حالیکه داکتر عبدالا عبدالا آراهی زیادتر داشت.باز پنج سال سپری شد .دراین دور حامد کرزی حق کاندید شدن را نداشت.

http://www.dw.de/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-

بنأ یازده نام زد در مقابل هم قرار گرفتند.این انتخابات درسال ۱۳۹۲/۱۰/ یازده نام زد ثبت نام نمودند.بنا به گفته وکمسیون انتخابات وکمسیون شکایات هیچ یک از نامزد ها نتوانستن آراهی پنجا ه جمع یک را پوره کنند.به همین خاطر انتخابات به دوره دوم رفت.در حا لیکه نتایج معلوم بود وبیشترین رهی را داکترعبدالا عبدالا داشت باز هم انتخایات به دوره دوم رفت .کمسیون اتخایات مدتی را برای این که مواد انتخابات رادر ولایات برساند تعین نمود .بلاخره وقت که تعین شده بود به پایان رسید.وانتخابات دربیست چهارم جوزای سال جاری برگزار شد .

تصاویر/ انتخابات در افغانستان

مردم حرف های از تقلب وتخطی از طریق رسانه هامشنوند وسخت به تشویش هستند.چراکه مردم دوباردر شرایط سخت اما باعشق وعلاقه ملی ووطنی به پای صندوق ها رفتند ورهی پاک خود را در صندوق اندختن .درا نیجا دولت وظیفه دارد تا از رهی پاک مردم حمایت نماید و به رهی مردم احترام بگذارد .که چنین چیزی معلوم نمیشود. به همین خاطر مردم نگران سرنوشت خود هستند .چراکه مردم بخصوص تجارهاو اهل کسبه در شرایط خیلی دشوار بسر میبرند ومنتظر اعلان نتایج عادلانه ی انتخابات هستند .وروزشماروشب شمار میباشند.هنوز تا اعلان نتایج چندین روز باقی مانده است.About the author

royasarwari

رویا سروری از مکتب امر علی شیر نوایی

Subscribe 0
160