تقدیر........

Posted on atعقیده و ایمان داشتن به تقدیر و آنچه که خداوند برای انسانها تعیین نموده را باید همگی از جان و دل بپذیریم چون خداوند لایزال انسان را آفرید و برای هریک از مایان سرنوشت و آینده ای را رقم زده ، اما متاسفانه اکثر مخلوقات خداوند این قسمت و تقدیر الهی را نپذیرفته و سر ناسازگاری با سرنوشت را دارند.اگر به دیده بصیرت بنگریم زندگی آمیخته ای از خوشی ها و غم هاست حال آنکه خوشی ها را حق خود دانسته و غم را نصیب بد خویش میدانیم در حالیه ما مسلمانیم و باید تسلیم آنچه برای ما از جانب خداوند رقم خورده باشیم تن به تقدیر بدهیم .بعضی انسانها بدین معتقدند که اگر عبادت و نیایش پروردگار را نمایند تمامی خواسته هایشان باید مستجاب گردد حال آنکه خداوند فرموده ( ای بنده از تو حرکت از من برکت).


زندگی آمیخته ای از پستی ها و بلندی هاست تا شکستی نباشد پیروزی هم نخواهد بود خداوند در همه حالات بنده گان خویش را تحت آزمون الهی خویش قرار داده و حال این بندگان عاصی اند که تا چه اندازه بتوانند ازین آزمون الهی سربلند بیرون آیند و بتوانند در برابر سختی های روزگار تاب و توان بیارند.کسانیکه با قلب مملو از عشق و ایمان به خدا و با صادقانه زیستن زندگی را دنبال کنند و تن به تقدیر بدهند و عقیده داشته باشند که تلخی و شیرینی روزگار , شکست و پیروزی , ناکامی و کامیابی همه و همه از جانب خداوند تعالی برای خیر و صلاح بنده گانش است آنگاه است که توانسته اند سعادت دنیوی و اخروی را از آن خود نمایند.بعضی بدین عقیده هستند که از روزی که پا به عرصه دنیا نهادند تقدیر زشت و شوم شان را با خود به ارمغان آورده اند و هیچگاه روی سعادت و خوشبختی را نخواهند دید و هر جا که بروند بخت و اقبال بدشان از خودشان زودتر خواهد رفت.و نعمات و سعادت و خوشی های دنیوی مختص یک تعداد از افراد است و با زندگی و تقدیر خویش سر ناسازگاری را بر میدارند.


 


 


 


 


 


 About the author

khatera-fakher

Khatera fakher
english and computer teacher
in Gowharshad high school
Herat Afghanistan

Subscribe 0
160