دلیل های قتل ناگهانی در افغانستان

Posted on at


وقتی خبر قتلی را بر اساس خوصیت های شخصی می شنویم،  یک حس بدی برای ما میدهد که چرا؟ بخاطر چی دست به قتل زده است . دلیل قتل ها در افغانستان عبارت از :اقتصاد پایین ، خصومتهای فامیلی ،معتاد بودن، نادانی پدر و مادر که متوجه دختر و پسر خود نمی باشیم. وقت در باره یک قتل میشنویم دو قوم بعد از سالها صلح کردند و با همدیگر مصافحه میکنند خوشحال می شویم 


 


 


.
ولی وقتی باز خبری انعکاس می یابد که در یکی از نواحی شهر جوانانی را بخاطری درگیری میان دو فامیلی و خصومت ها ایجاد شده است . بسیار از افراد که در آتش فروافتادند و کفن خود را جایگزین لباس عروسی خود کردند .کم نیستد زنان و دختران که هر ساله حدود 40% از افغانستان مورد قتل شده اند به دلیل های مختلف .خداوند می گویند کسی که قتل و یا کسی که خودکشی کنند مثل از ای که سگی از دینا رفت .ایا آنها که قتل می کنید وجدان ندارید؟ چری در افغانستان بیشتر زنان توسط شوهر های خود به قتل میرسید؟ قتل یکی از بزرگترین جنایات بشری به حاصب میاید 


 


.
همه روز خبرهایی از وقوع قتل در پی درگیری ما میشنویم. در وقت های گذشته کسی به زن اهمیت نمیداد  پس چرا به یک نادانی خودکشی و یا باعث قتل دیگری می شود.در افغانستان رواج شده است که دخترهای خود را سنها 14 سالگی دخترها خود را عروس کنید ایا ای دختر به ای سن درباره زندگی چیزی میفهمه به همین خاطر است که زندگی او خراب می شود و باعث اختلاف بین دو فامیل می شو د.
انسان از وقتی که به دینا آمد مجبوره است  با مشکلات  مبارزه کنید. اما ما مجبور نیستم که کسی ما را وادر به چیز کنید .و یا به زندگی ما کاری داشته باشد. خود ما میتوانم تسمیم بگیرم که چی باید کرد؟ و چی برای ما موفید است


 


 


 About the author

160