سیاست در افغانستان

Posted on at


سیاست یک پدیده پیچیده و مغلق از مسایل زنده گی بشر در قید قانون در یک محیط یا یک ملت است در حقیقت سیاست مجموعه قوانین برای رعایت حقوق دیگران و افراد تابع یک کشور است و برای ثابت نگهداشتن نظام و معرفی نمودن یک کشور به جامعه بین المللی سیاست یک امر لازمی می باشد همچنان سیاست ریشه تطبیق تمام پدیده های اجتماعی، اقتصادی ،فرهنگی و دینی در جامعه دموکراسی (مردم سالاری) استو اما سیاست در افغانستان ، کشوری که طی  سه دهه جنگ در آن حکم فرما بود و سبب مبتذل شدن ریشه سیاست در هر گوشه و کنار شد بخصوص در رژیم  سیاسی طالبان ، حقوق افراد در قید سیاست پایمال و نادیده گرفته میشد زور مندان و کسانیکه تابع طالبان بودند هر کدام پی منافع شخصی خود فعالیت می کردند و اینکه اطفال از ترس و وحشت حاضر نبودند که مکتب بروند و از نعمت تحصیل بی بهره بودند و از جهت دیگر زنان با شدید ترین الفاظ و رفتار مجازات می شدند و حقوق آنها در چهار دیواری خانه محدود شده بودو برای بهبود هر چه بهتر سیاست در افغانستان اولا وظیفه دولتمردان است که در جهت تطیبق قانون از هیچ سعی و تلاش دریغ نکنند و ثانیا وظیفه مردم است تا با گذاشتن احترام به حقوق دیگران زمینه بی نظمی و اغتشاش های سیاسی را در جامعه فراهم نسازند و باید یاد آور شد که سیاست در یک جامعه زمانی حکم فرما می شود که مردم سالاری در آن جامعه حکم فرما باشد
160