تهاجم فرهنگی چیست؟

Posted on at


                                               تهاجم فرهنگی چیست؟

فرهنگ خصوصیات انسان ها را دارا و همان طوری که انسان ها بعضی اوقات به مبادله افکار و اطلاعات میپردازند و در حالت صلح با هم زنده گی می نمایند فرهنگ ها نیز چنین هستند و بعضاً این مبادله صورت می گیرد و همدیگر را حمایت و اصلاح می نمایند.

 

مبادله مزبور می تواند زمینه های توسعه پایدار یکدیگر را فراهم نماید ولی بعضاً فرهنگ ها نیز مانند انسان ها علیه یک دریگر اعلام هجوم و جنگ می نمایند در قدیم از طریق جنگ ها و نیروی ها تن به تن یک فرهنگ با قدرت مغلوب می گشت؛ ولی امروز دیگر احتیاجی به تلفات جسمانی نیست بلکه با تغر عقیدۀ  مورد هجوم از طریق تبلیغات،مصرف تولید وغیره میتوان همان کار دوران گذشته را انجام داد این واقیعت را نیز باید در نظر داشت،

فرهنگ ضعیف است که ضربه می بیند همان طوری که همیشه و در همه جا ویروس سبب مریضی خاص می شود.

ولی این ویروس همه را مریض نخواهد کرد . کسانی مریض می شوند که بدن شان ضعیف بوده و آماده گی به پذیرش آن ویروس را دارا باشند.

 About the author

160