24 جوزا روز سرنوشت ساز

Posted on at


انتخاباتی که به 16 حمل برگذار شد به صورت درست به اماکن امن برقرار شد و مردم هم


به طور گسترده درآن شرکت کردند اما بعد از شمارش آرا هیچ یک از کاندیدان نتوانستند


امتیاز مکمل را بگیرند و مقام ریاست جمهوری را از آن خود کنند دربعد از آن آماده گی ها


برای برگذار شدن دوره دوم انتخابات گرفته شد و در این دوره دو نامزدی که آرای آنها زیاد


تر بود به رقابت میپرداختند واز بین این دو یکی انتخاب میشد.آماده گی ها برای برگذاری دوره دوم انتخابات گرفته میشد وهر یک از کاندیدان برای کسب


بیشترین آرا به مناطق وولایات مختلف میرفتند تبلیغ میکردند برای اینکه بتوانند علاقه مندان


زیادی را به خود جذب کنند وبتوانند بیشترین ارا را به خود بگیرد این انتخابات قرار بود به


24 جوزا برگذار شود وباز هم مثل دوره اول آماده گی ها وبرقرار کردن امنیت گرفته میشد


پولیس ها باز هم کمر همت را بسته کردن وبرای برقراری امنیت بسیار کوشش میکردند.تا مردم بتوانند مردم مثل دوره دوره اول به انتخابات اشتراک کنند ورییس جمهور خود را


انتخاب کنند باید کاندیدان تبلیغات خود را تا 12 شب که فردای آن قرار بود انتخابات برقرار


شود بس میکردند و خود راآماده گرفتن رای ها از مردم میکردند 7 صبح انتخابات رسمی


برگذار میشد ومردم هم به شوق وعلاقه زیاد برای رای دادن به پای صندوق های رای دهی


میرفتند و وقت رسمی آن تا 4 عصر بود و مردم زیاد برای رای دادن میرفتند به بعضی از


مراکز اوراق رای دهی کمبود شد تا از کمیسیون مستقل انتخابات اوراق درخواست داده شد


وبه محل های رای دهی انتقال داده شد وقت زیادی را در بر گرفت واز وقت معینی که برای


انتخابات تعیین شده بود زیاد تر وقت را دربر گرفت در بعضی از محلات نا امنی شد وتعدادی


از مردم کشته وزخمی شدند باز هم مردم با شهامت افغانستان با وجود نا امن بودن بعضی


از مناطق باز هم این خطر را به جان خود قبولاندن وبرای رای دادن رفتن وبعد از رای دادن


انگشتان بعضی از مردم که برای رای دادن رفته بودن قطع شد و آنها باز هم ناراحت نبودن


رای دادن در تمام مناطق تمام شد و همه صندوق های رای دهی توسط کارمندان کمیسیون


مستقل انتخابات به مراکز آن انتقال داده شد وشروع به شمارش آرا کردن تا فیصدی رای


های زیاد را که کاندیدان گرفتن جمع نموده وبه از چند مراحل نتیجه اصلی را اعلام کنند


ورییس جمهور جدید به تخت ریاست جمهوری مینشیند به امید آنکه با آمدن رییس جمهور


جدید همه چیز از سرآغاز شود وهمه نابسامانی جنگ وبدبختی ها از کشور ما دورشود و


ما هم بتوانیم مثل دیگر کشور های خارجی یک کشور آرام وامن داشته باشیم.
About the author

160