ضعف اخلاقی

Posted on atعدم پایبندی مرد به اخلاق یکی از عوامل فردی در بروز خشونت علیه زنان در خانواده است. چون گفته شده که این عامل مهمترین عامل بروز خشونت خانوادگی از دیدگاه اسلام است


.


اگر انسان به شاخه های جزئی تری نگاه کند مانند. تکبر، خود خواهی، تعصب، حرس، حسد وبخل تحلیل کنیم. میتوان خشونت شوهران را در آنها یافت. وقتی همسرآزاری را در متن اسلام پی گیریم. عامل آن را صفات پست مردی، دوری از خوبی و اخلاق در میآوریم. چون بزرگان اسلام گفته اند که ازدواج نکردن بهتر است همسری با مرد بد اخلاق. چون مرد با تقوا بودن یک شوهر مناسب نیز به جنبه های اخلاقی آن اشاره دارد


.


زیرا فرد با تقوا مهار عواطف ورفتارهای خویش را در دست دارد و همین موجب پیش گیری از بسیار رفتار های نامطلوب از جمله خشونت با زن است. چون بعضی از ناظرین به این امر اشاره کرده اند که خشونت با زنان نیز مشکلات اخلاقی مرد یکی از عوامل مهم این پدیده معرفی شده است.About the author

160