نقش رسانه ها در فرهنگ تجمل گرایی در بین خانواده های شهر هرات

Posted on at


   یکی از مهمترین معضلات جوامع افغانستان تکنولوژی قرن بیست و یک است کشور های در حال توسعه و کشوری توسعه نیافته ای هم چون افغانستان به مرض مصرف زدگی و تجمل گرایی رو برو هستند.

   رسانه ها طی این چند سال اخیر مشکل زاء شده است رسانه ها دارای دو بعد میباشند . بعد مثبت و بعد منفی  که خود رسانه بمعنی پیام رسان و ارتباط دهند است ولی متآسفانه امروز بیشتر برای ترویج فرهنگ غرب و لیبرالیسم استفاده میشود و جنبه ای تبلیغاتی دارد .

   بنآ شاید در کشوری فقیری چون افغانستان تاب و تحمل این مد های گوناگون و این زندگی اشرافی را نداشته باشند .

 

   تجمل گرایی و گرایش به سمت دنیا یکی از آفات جوامع امروزاست.

 نوجوانان و جوانان بیشتر از این موضوع متآثر میشوند بنآ یکی از عوامل یکه تآثیر منفی در جامعه دارد تجمل گرایی است .در مادهء بیست قانون رسانه میخوانیم ؛رادیو تلویزیون های خصوصی مکلف اند که در نشرات خویش اصول ؛ ارزش های دین مقدس اسلام و ارزش های ملی ؛ معنوی ؛ اخلاقی و امنیت روانی ملت افغانستان را رعایت کنند . حال مسؤلین رسانه ها باید به تعهد خویش در برابر خداوند ج و مردم پاسخ گو باشند که برعلاوه کسب درآمد مادی بر گسترش فرهنگ اسلامی و ملی جامعه ما کوشیدند !

   پدران و مادران با احساس باید بیشتر متوجه پرکردن اوقات فرزندان خویش به برنامه های سالم آموزشی باشند تا وقت گران بهای شان صرف برنامه های مبتذل نکنند. 

    هدف من در این تحقیق آموزشی  تآثیر فعالیت رسانه ها وراه حل  پیش گیری ازآن ؛ در فرهنگ تجمل گرایی در بین خانواده ها است .

 About the author

fatimahaidary

Fatima Haidary, her second name is Hoda. her father name is Shamsuddin .and she is a student in eleventh class ,in Amir Ali Shire Nawaie High school in Herat city Afghanistan.She was born in 2 february 1997 in Herat city in a cultured family.and She is third daughter of her…

Subscribe 0
160