افغان سیتادل، فلم انکس و آموزش پایدار

Posted on at


بنام خداوند بخشنده ومهربان که برای ما هر آن شی را آفریده تا ما از آن استفاده کنیم. و نعمت های بزرگی برای ما بخشیده است که ما از طریق آن احتیاجات خودرا رفع کنیم. به همین قسم تکنالوژی بسیار پیشرفت کرده است که ما می توانیم به گونه درست از آن استفاده کنیم. واز این وسایل استفاده بی اندازه خوب کرده می توانیم. به همین قسم مشکلات خود را حل کنیم.تکنالوژیبرای مرفوع ساختن کارهای که ما به آنها ضرورت داریم استفاده می شود و از خداوند آرزو داریم تا استفاده بهترین وجه از این وسایل داشته باشیم. و اصل موضوع در این است که ما از سیتادل به همکاری فلم انکس سپاس گذاری می کنیم، چون برای پیشرفت نسل جوان افغان کوشش های زیادی را انجام می دهند. و برای رشد آن از هر کاری می گذرد تا ما اولاد افغان به آرزوهای خود برسیم و ما نسل جوان از پرسونل دولت می خواهیم که مثل سیتادل به همکاری فلم انکس برای ما وقت بگذارند وبخاطر ما هم کارهای خجسته یی انجام دهند.تا ازاستعدادهای اولاد افغان برای رشد وپیشرفت کشور ما افغانستان به گونه درست استفاده کنید. سیتادل به همکاری فلم انکس کارهای فوق العاده ارزشمندی را انجام دادند و برای مفکوره های جوانان ارزش قایل هستند و آنها بخاطرما زحمات زیادی را متحمل شده اند. و با این افغانستانی امکاناتی وسیعی برای انکشاف جوانان ندارد بازهم برای این گل های نو شگفته امکانات بزرگی را فراهم کرده اند تا آنها در آینده آنچه می خواهند شوند و مظهر افتخار برای مملکت ومردم خود شوند. کمک های سیتادل به همکاری فلم انکس برای مردم افغانستان بی شمار است که برای ما انجام داده اند، که برای ما یک نعمت است پس ما باید از این نعمت فایده زیادی بگیریم و همه ما از این شرکت ابراز سپاس داریم.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه گوهر شاد بیگم میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Ghouharshad/blog_post


ریحانهAbout the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160