اخلاق نیکو حضرت محمد(ص

Posted on at


هر آن زیبایی ها و خوبی های که در خلق دیگران جویاسیت در خلق مبارک آن حضرت جویا است . چنانچه گفته شده است:من فرستاده شدم برای تکمیل خوبی های اخلاق.و اینکه می گویند که در برابر بدی ها خوبی کنید این نیز یکی از سنت های خوب آن حضرت است. و حلق خوش و خوش اخلاقی آن حضرت همه رادر بند خود ساخته بود و او همواره در مقابل بدی های خوبی می کرد خوش گفتار بودند و سخنان گهرچارش سیاره واضع ساده بود. خوش کردار بودند. و مشکل پذیر. و تبسم ملایمش نمایانگر شفقت و مهربانی وی بود. صبور بودند و با گذشت.


   


با همه یک قسم رفتار داشتم و ثروتمند و فقیر در نزدش فرقی نداشت. و مردم را از روی دارای و غنامندی دوست نمیداشتم بلکه از روی پرهیزگار در بین شان فرق می گذاشت. و برای او پرهیزگاری را بسیار مهم بود.رسول اکرم (ص) یک اخلاق نیک و پسندیده ای داشتن. حضرت محمد(ص) همیشه با بزرگان احترام و به خوردان شفقت و مهربانی داشتند. و همیشه در سختی ها زندگی از صبر و برد باری کار می گرفتند. و در راه دعوت به دین اسلام از هیچ چیز دریغ نمی کردند.و همین صبر آنها خوبی آنها بودو نرمی آنها بود که مردم به دین اسلام مشرف شدن.


 


 


و همیشه امانتدار بودنتد و با مردم با نرمی صبحت می کردند.و همیشه در هر کاری از عدل و انصاف کار می گرفتند. آن حضرت داری چنان اخلاق پسندیده ای بودند که نه تنها مومنان بلکه عده ایی مشرکان نیز شیفته و مشتاق اخلاق نیکوی آن حضرت (ص) شده بودند. از نظر سن و خورد و کلان همه در برابر آن حضرت قابل احترام بوند.و هرگز در زندگی از کبر و غرور خشم و قهر کار نگرفتند. دل نرم و مهربان داشتند. کینه و کدورتی در دل نمی گرفتند. خوب با خوبی و نیز بد را با خوبی پاسخ می دادند.تمام رفتار و کردار گفتار شان مملو از درس عبرت خوش اخلاق، صداقت و مهربانی بود


  


.About the author

160