چگونه سخن بگوئیم؟

Posted on at


چگونه حرف بزنیم ؟


آیا سخن گفتن کار سهلی است؟


حرف زدن مهارتی است که هر انسان از مرحله یی کودکی شروع به آن می نماید. وبیشترین تلاش را می کند تا درست حرف بزند زیرا او دراوایل سخن گفتن خیلی کلمات را شکسته، شکسته وعاری از قواعد می گوید. طفل دراوایل سخن زدن بنام شیرین زبان یاد می شود واحتیاج به تشویق دارد تا که بهتر حرف بزند. اودر این مرحله یی زنده گی هر قسم کلمات وحرف ها را به سرعت زیاد یاد می گیرد از این لحاظ باید افراد ماحولش سخنان نیک و شائسته را استفاده نمایند واز سخنان زشت ولهو لهب گویی پرهیز نمایند. تا که فرزندانشان شیرین سخن شوند


.


سخن گفتن کار سهل و آسانی نیست بلکه دشوارترین کار در زنده گی انسان می باشد. زیرا با یک تکه گوشت کوچک وظریف که نامش زبان است صورت می گیرد. سخن گفتن به یک، دو ویا چند کلمه خلص نشده بلکه شامل کلمات زیادی می باشد. که این کلمات باید از حرف های مناسب وموزون که دارای یک مفهوم کامل باشند ساخته شود. واز ترکیب این کلمات گوناگون با یکدیگر جمله بوجود می آید که باید دراین جمله ها اسم، فعل وتمام حروف دیگر به صورت درست جابجا شوند تا که مفهوم درست را برسانند.


انسان باید به درسترین شکل حرف بزند تا که توسط حرف زدنش بتواند طرف مقابل را بفهماند. ومعنا ومفهوم حرفی را که می خواهد بگوید بداند. تا که خدای نکرده بیهوده گویی نکرده باشد.


اگر ما خواسته باشیم یک زبان جدید را یاد بگیریم وبه آن زبان سخن بگوییم خیلی سخت است وبا هرکلمه وجمله یی را که بگوییم باید بسیار فکر نموده وآنرا ادا نماییم که باز هم دارای کمی وکاستی می باشد.


حرف زدن نشان دهنده یی شخصیت انسان است. دلش که خوش سخن باشد یا بد سخن. انسان باید در هنگام سخن گفتن بسیار دقت نماید زیرا سخن گفتن بسیار مهم است طوریکه بزرگان می گویند: صد باربیاندیش یک بار بیانداز. وهمچنین گویند: درد زخم زبان از زخم شمشیر هم بدتراست، زخم شمشیر جور می شود اما زخم زبان جور شدنی نیست.


 


وهمچنین سکوت بهتراز بیهوده گویی است یعنی وقتی انسان حرف مهمی برای گفتن ندارد بهتر است تا سکوت را رعایت نماید واز پرحرفی پرهیز نماید. زیرا بهترین سخن آنست که مهم بوده وهمه گی به شنیدن آن علاقه داشته باشند وسخن مفید وارزنده برای همه باشد. زیرا پر حرفی باعث خسته گی خود شخص شده ودیگران به آن هیچ توجه ی نمی نمایند.


 


 About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160