رمضان در می زند

Posted on at


رمضان در می زند


بازهم سالی گذشت ویک عم از مارفت باز هم محال دیگر از بیرون شدن گودال ها ،بیکره وجود ما گرداب دیگری را به راهیاب خویش در نظر دارد


بالاخره نسیم نفس بخش و بشاش امید ها و آمال همه شکوفا تر می گرددو به استقبال آن شور و خوشی به رضار همه پدیدار گشته و قلب های تشنه وآن اخلاص دم به دم میتپد


چون وقت آن فرار رسیده تا جمعیت وسیع داشته باشیم که ما همه درآن مهمان های خاص هستیم ودر آن روز ها فقط می گوئیم و می بینیم در مقابل ی نیت نیک و اخلاص در قلببله رمضان ماه مهمانی خدا .


رمضان ماه فرخنده


رمضان در راه هست


مادر آستانه یک تحول یک زنده گی تازه هستیم ماهی که در آن همه آرام به قلب ودل اند ماهی که در آن تزکیه نفس مسلمین است


ماهی که در آن جز مسلمین خالص تنها می طلبند


هر ناز و نمعت را پیش از دیگر اوقات بدست میآورند


رمضان ماهی است که در های ظلم استبداد شیطان تعین شده به زنجیره ها پهن و آویخته اند تمام نفوس شان مسدود اند زیرا بنده نیک خدا در روز بسر میبرد


ماهی که در آن هدایت بشر به صورت احکام قرآنی واضح گردیده وهمه هدایت کرده شدند در آن ماه پر از برکت و لطافت کتاب زنده گی کتاب قرآنی نازل گردیداز آسمان پراز نور پراز رحمت


قرآن برای هدایت مسلمانان بشریت باهدایتگر واقعی نازل شده حبیب مایان حضرت محمد (ص)قرآن را که معجزه برملاایشان بود با خود برای رهمنایی مایان فرو آوردند


در آن کتاب ماهمه مسلمین هدایت شدیم ورمضان درآن ماه متبرک روزه در آن ماه فرود خوشی ها دخول بهشت و ماه تزکیه نفوس و قلوب پاک مسلمین است ماه تقرب به خدا فرصتی برای زنده گی و با خشوع به درگاه خدا می باشد


دراین ماه مهمانی بزرگ از خداوند است و ما همه در آن مهمان های هستیم به آن ماه از روی اخلاص به خدای مان روزه می گیریم او را ستایش می کنم و باز هم طلب مغفرت داریم چون ماه رمضان ماه خاص تر از هر ماه هاهی سال است در تمام سال یک رمضان مخصوص برای خدای مانواما در اصل برای خودمان است زیرا انسان ها همیش در خورد و خواب اند زود زود خدا از یاد های شان دور می شود امادر رمضان همه   افکار مان به سوی خدای پاک است تا بنده گانش را امتحان نماید در این ماه فرشته ها خداوند مالک ها به استقبال بنده های خداوند اند از درهای دوزخ هیچ دری باز نیست تا در روز های خدا حافظی از آن در های بهشت بازاست .بلاخره رمضان ماهی است که ماه همه به عبادت خدا نشسته ایمقلب های مسلمین به سوی الله  است دست به دعابلند می کند و خداوند با اغوش باز به بنده گانش ندای محبت می دهد و فراخوان همه به سوی خویش می باشد خداوند در تمام اداره خیر خود دلسوز بنده هایش بوده اگر چه بنده گانش به سوی گمراهی کشیده شوند اما خدای معتال ازروی شفقت و ترحم خویش دست بنده هایش را رهار نمی کند در حقیقت ماه رمضان یکی از نعمات پاک خدای بزرگ است که انسان ها مسلم می توانند در آن خود را زنجیره به ایمان های خدا بسته نمایند اطاعت از اوامر آن ونهی از موانع ان در این ماه انسانا را قلبا به خدای هستی وصل می سازد برای معشوقان واقعی این ماه واین روزهای متبرک بسیار کم یاب و باارزش استخدایا در های رحمت خودرا به روی همه مان باز کند


یارب دستم به درگاه تو بلنداست این دست ها را خالی نگذر


آرزو "رحمانی "About the author

Arzoorahmany

Arzoo Rahmany is a twelfth class student in Mahjube Heravi high school.

Subscribe 0
160