مصاحبه با نازنین علیزایی، "بهترین سرگرمی مطالعه است"ع

Posted on atفلم انکس: آیا شما در کدام رسانه ی اجتماعی پروفایل دارید،اگر دارید از آن برای چی استفاده مینمایید؟


نازنین:نخیر تا فعلا ندارم چون انترنت به دست رسم نبود.


فلم انکس: شما در فلم انکس یا بانوان انکس با چه کسانی ملاقات کرده و از آنها چی آموختید؟


نازنین:آشنایی چندانی ندارم،تازه عضو این رسانه اجتمایی شدم ومیخواهم افرادسرشناس این رسانه عمومی راببینم.


فلم انکس:تجربه نوشتاری شما در فلم انکس چه قسم است؟


نازنین:تجربه نوشتاری من ازنظرخودم واستادهایم که همیشه مقالات من رابه خوانش میگیرند خیلی خوب است وهمیشه هم تشویق شدم.


فلم انکس: جالب ترین موضوعی که در انترنت به دنبال آن هستید چیست؟


نازنین:جالب ترین موضویکه من درانترنیت دنبال آن هستم جستجوگری درباره واقعت های روز دنیااست.


فلم انکس: شما از صنوف های که در مکاتب دخترانه ایجاد شده چه فایده ی را برده اید؟


نازنین:من از ایجاد صنوف دخترانه خیلی خوش هستم چون رقابت در بین ما دخترها وجود دارد البته رقابت سالم.


فلم انکس: از کورس های که تا حال دنبال نموده اید کدام کورس برای تان دلچسپ تر بوده و چرا؟


نازنین:کورس های آموزشی چون انگلیسی ودربخش هنر ها,آموزش خیاطی برایم دلچسپ تر بوده.


فلم انکس: از کورس های که تا بحال دنبال نموده اید کدام کورس برای تان مشکل تر بوده وچرا؟


نازنین:کورس زبان ترکی برایم مشکل تر بوده ودلیل این بود که من بااین زبان تازه آشنا شده بودم.


فلم انکس:مقاله ها و کتاب های را که در جریان سال جاری خوانده اید کدام یک برای تان معنی خاصی داشته؟


نازنین:من زیاد تر کتاب های داستانی رامورد مطالعه قرار دادم وجالب برایم بنظر رسیده است.


فلم انکس:آیا شما کدام سرگرمی دارید اگر دارید کدام است؟


نازنین:سرگرمی من عبارت از بازی شطرنج است.


فلم انکس: شما خود را در 5 سال آینده چگونه میبینید؟


نازنین:تا5سال آینده من شاید به آرزوهایم برسم آرزوی بزرگم این است که نتیجه خوبی در امتحان کانکور بگیرم.فلم انکس: اوقات تان را چگونه سپری میکنید؟


نازنین:اوقاتم را زیادتردرجستجو کردن معلومات در باره واقعیت ها سپری میکنم.


فلم انکس:الگوی شما در زندگی چه کسی است وچرا؟


نازنین:الگوی من در زنده گی دوست خوبم مدینا جان که استاد زبان وادبیات انگلیسی است می باشد چون اخلاق شان به دلم میشیند.


فلم انکس:اگر بتوانید در کدام جای از جهان سفر کنید کجاست و چرا؟


نازنین:دوست دارم بروم هندوستان میخواهم از مکان های تاریخی آنجادیدن نمایم.


فلم انکس: آیا کدام بلاک یا مقاله ی نوشته اید؟اگر نوشته اید تحت کدام نام ها؟


نازنین:مقاله های زیادی نوشتم وهریک ازمقالاتم سبب شده تازیادتروزیادتربنویسم٬ همه مقالاتم تحت عنوان های مختلیفی بوده است چون "خشونت علیه زنان در افغانستان، حضور زنان درانتخابات, جایگاه زن در اجتماع, مقام معلم, مقام مادر, حقوق بشر و غیره...."


فلم انکس: سه جمله درباره خود بنویسید، یعنی خود را در سه جمله معرفی کنید؟


نازنین:دوست دارم در اوقات فراغت کتابهای داستانی را مطالعه نمایم.


درخانه با اعضای خانواده نرم خوی اما در بیرون ازخانه تند خوی هستم، به این دلیل تا در بیرون مورد آزار و اذیت قرارنگیرم جدی رفتارمیکنم.


دوست دارم در مورد هر اتفاق یا حادثه طبیعی که به امرخداوند (ج) اتفاق میآفتد تحقیق کنم.


فلم انکس: آیا شما گیم بازی میکنید،گیم های مورد علاقه شما کدام ها است؟


نازنین:بعضی اوقات گیم هم بازی میکنم گیم های موردعلاقه من عبارت از آرمیمن جیتیعل شورش در شعر و...برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه عبدالله هاتفی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Hatifi-Herat/blog_post


نازنین علیزایی About the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160