نقش فامیل در تربیت اطفال

Posted on at


فامیل نقش اساسی و مهم را درتربیه وچگونگی پیشرفت اطفال خود بازی میکنند باید فامیل برنامه ها و


شیوه های مختلف وسودمند را برای هر لحظه زنده گی آنها طرح ریزی کنند از همان اوایل کودکی تا نو


جوانی به خصوص توجه بیشتر از کودکی باید باشد به صورت درست از آن محافظت شود چون تمام


شیوه ها وافعالی را که اعضای فامیل انجام می دهند کودک هم به همان طریقه عادت کرده واز همان


طریقه ها پیروی میکند.چه خوب است که کودک را از همان دوران اوایل کودکی طوری تربیه نماییم که در آینده به او وآینده


او مفید واقع شود که بتواند یک شخصیت عالی در آینده ببار بیاید نباید در شیوه تربیه آن از اعصبانیت,الفاظ بد،بدرفتاری،دروغ و دیگر رویه های زشت کار گرفته نشود چون به روح وروان طفل تاثیرات


وآینده آن تأثیرات منفی را بجا میگذارد چون باعث میشود که طفل به کار های خلاف دست بزند،دروغ


بگوید، ویک شخصیت متعصب وعُقده ای ببار میآید.شخصیت این جوان بالای اعضای فامیل آن نیز تأثیرات منفی را بجا میگذارد وپدرومادر هم از داشتن


چنین اولادی رنج میبرند نا ممکن نیست که جلوی این افعال بد گرفته نشود وپدرومادر میتوانند یک


تجربه ای را از تربیت نادرستی که اولاد خود که در دوره کودکی کرده بودند حاصل نمایند ودیگر


از رفتارو کردار زشت با آنها کار نگیرند با خلق نیک ورفتار پسندیده میتوانند ذهن اولاد خود را


دگرگون سازند وبتوانند دوباره آن را از این حالت نجات بدهند .بدون شک با رفتار ورویه نیک هر شخص میتواند به سوی خوبی ها روانه شود واز بدکاره گی


دست بکشند واین همه به رویه پدرومادر ربط دارد که چگونه میتوانند طفل خود را خوب تربیه نمایند


پدر ومادر باید از تمام رفتار وکردار طفل خود آگاه باشند که چگونه و با چی قسم اشخاصی نشست وبر


خواست میکند ویک اصل مهمی که میتواند در تربیه و پیشرفت اولاد ها کمک نماید همانا تأکید بریاد


گیری وفرا گرفتن درس وتعلیم آنها است که باید زیاد کوشش شود وآنها را از افعال بد منع نمایند وهمیشه


رفتارآنها را در فضای خانه با مهربانی وصمیمیت باشد تا فرزندان بتوانند به خوبی واز تربیه شوند واین


رویه خوب بالای فکر اطفال تأثیرات مثبتی را میگذارد. About the author

160