تنهایی!!!

Posted on at


تنهایی پدیده ای است که بیشتر از جوانان به آن علاقمند هستند واز تنهایی لذت میبرند اما تنهایی گاهی


به انسان لازم وضروری است و باید تا حد امکان کوشش شود که شخص در حالت بحران خود را دریک


جای راحت و آرام استراحت کند چون این تنهایی به شخص آرامش میبخشد و فکر شخص را آرام و


راحت میسازد.اما گاهی اوقات تنهایی وگوشه نشینی انسان را از هر لحاظ مادی ومعنوی به مشکلات دچار میسازد و


باعث میشود که شخص به مشکل روانی دچار شود و از اجتماع دروشود اینگونه اشخاص برای خود


تلقین نمودن و خود را به تنهایی عادت دادن و از هرگونه سرو صدا و جمعیت های زیاد خود را دورنگاه


میکنند و ماندن در محیط های عادی هم برایشان خوشایند نمیباشد وخود را هیچ راحت حس نمیکنند.هر چند که تنهایی انسان را آرام نگاه میکند باید خود را زیاد به این حالت عادت نداده وکوشش کند با


افراد نشست وبرخواست کند در بین جمعیت بیرون شود تا با شیوه های زنده گی،برخورد آنها ودیگرچیز


ها آگاهی پیدا کند وبتواند به کمک آنها از چیز های مختلف آگاهی پیدا کند و از گفته ها ونظریات آنها در


پیش برد زنده گی روزمره استفاده کند تا بتواند در تمام عرصه ها پیشرفت نماید واز این حالت انزوا خود


را خارج کند با اشخاص متفکر نشست وبرخواست کند تا بتواند زنده گی خود را از این حالت خارج کند


و خوب وخوش زنده گی خود را با دوستان وهمکاران جدید به پیش ببرد.  
About the author

160