خداوند همه جا است

Posted on at


 


خداوند دانا و بینا بر همه احوال ما ... اوست سزاوار عبادت و پرستش


او در همه جا است و مارا میبیند ، از تمامی رازهای دلمان باخبر و آگاه است ، بی شک او خدایی بخشاینده و مهربان است ،در همه کارها اوست که تفکر دارد و مارا هیچگاه در هیچ کاری به حال خودمان رها نمیکند چون میداند ما به او نیاز داریم ، پس نباید جز او سر سجده بر کس دیگری فرود آوردآیا تا کنون با خود اندیشیده اید که خداوند دانا شاهد بر تمامی اعمال چه خوب و چه بد چرا در قسمت اعمال ناپسند و ناروایمان صبر میکند و مارا دچار عذاب خود نمیگرداند؟؟!


این است رسم خدایی او ، "صبر" ...او صبر میکند تا فرصتی دهد برای بنده گنهکار خود تا اینکه در آخرت از عذاب دردناک رهایی یابد ... حال اینکه خداوند این نیکی را در حق ما میکند و در برابر اشتباهات مان بما برای توبه و استغفار فرصتی دوباره و حتی بیشتر میدهد پس چرا نباید ما از این فرصتها استفاده کنیم و خود را با خدا نزدیک کنیم ؟!


انسان مخلوقیست که خالق آن پروردگاری توصیف ناشدنی ، پاک از همه عیوب ، دانا و بینا بر همه افعال .


میخواهم با خدای خود نزیدیک تر شوم ، خود را از همه گناهان دور نگهدارم و به فرصت های خداوندی ام ارزش دهم تا باشم از آنانی که او میخواهد!
About the author

160