نقش پولیس در انتخابات افغانستان

Posted on at


پولیس حافظ ملت میباشد . که وظیفه بس خطیر رابه عده دارد . وبرای حفظ جان ،مال، ملت وسرحدات وغیره شب و روز زحمت کشیده بیدار میماند .صادقانه انجام وظیفه مینمایند
درهر مملکت چند نیرو امنیتی وجود دارد که برای حفظ جان ،مال ،نوامس ملی حفظ سرحدات وبالاخره تامین امنیت همه وهمه بدوش پولیس ملی ،اوردی ملی ،امنیت ملی وتمام نیروهای امنیتی میباشد.که برای حفاظت ملت شب وروز بی دریغانه تلاش مینماید

نیروهای امنیتی تمام تلاشخود را برای برپا نگهداشتن امنیت در انتخابات انجام دادن و برای مردم افغانستان نشان دادن که تمام نیروهای امنیتی به کمک هم توانستن امنیت را در سرتاسر افغانستان برقرارسازند واز وطن خود دفا نموده وظیفه بس خطیر را به درستی انجام دهند

انتخابات ۱۳۹۳ که به تاریخ ۱۶ حمل سال جاری برگذار شد توانستن به تنهای امنیت کشور را به صورت درست دون کمک هیچ مملکتی برقرار سازند .تا انتخابات بصورت صحی با امنیت کامل برگذار شود .

مردم از این وظیفه خطیر که بدرستی انجام شد استقبال گرم نموده و برای نیروهای امنیتی تحسین گفتن

امنیت در هر کشور یک امر ضروری است در هرمملکت اگر امنیت نباشد مردم همان کشور زندگی خود را به خوبی پیش برده نمیتوانند.پیشرفت وترقی هرکشور مربوط به امنیت آن کشور میباشد . که در فضای صلح وآرامی دولت ومردم میتوانند وطایف خود را بصورت درست انجام دهند 

سنگینترین وظیفه، وظیفه ای امنیتی اورگان های امنیتی میباشد .که بایدشب وروز بدون خستگی درخدمت مردم باشند.چنانچه پولی،مال ،عزت وغیره بیدارن س میگوید.(من درشب بیدارم ملت آرام بخوابید) دروقت شب همه مردم خواب هسنتن اما اورگان های امنیتی وپولیس بخاطر حفظ جان ودر خدمت مردم میباشند

آبادی ،آزادی ،پیشرفت اقتصادی ، فرهنگی ،رشد تعلیم وتربیه ،پیشرفت تکنالوژی همه وهمه مربوط امنیت همان کشور میباشد

درفضای امنیت همه میتوانند وظایف محوله خود را بدون حراس باعصاب آرام  انجام دهند 

بدون امنیت زندگی به هرشخص زهرمار است .پیش از انتخابات در افغانستان نیروهای خارجی نیم از امنیت کشور را بدست داشتند.اما به علت ها مختلف پیش از انتخابات اکثریت نیروهای خارجی ازافغانستان رفتند . وامنیت به تنهای بدست نیروهای افغانی افتاد نیروها امنیتی واقعا که وظیفه خود را بدرستی انجام دادند . ومردم به اعصاب آرام به پای صندق ها رفتند ورای  خود را به صندق ها انداختند .هم در دور اول انتخابات و هم در دور دوم انتخابات

امنیت بصورت کامل تامین شده بود ونقش عمده در انتخابات مربوط به نیروهای امنیتی بود چون نیروهای امنیتی حافظ امنیت کشور بودن .وآنها هم وظیفه خود را خیلی خیلی خوب وصادقانه انجام دادنداین وانتخابات در فضای خیلی عالی وامنیت کامل باکوشش فروان نیروهای امنیتی برگذارشد .این ازخود گذری درمقابل جان شان قابل قدر وستایش است این پیروزی را برای شان تبریک میگویمAbout the author

royasarwari

رویا سروری از مکتب امر علی شیر نوایی

Subscribe 0
160