وصف خداوند

Posted on at


 

بنام خداوند بخشنده و مهر    

آنکه روزی ما کرد آب و هوا و نان

    

 About the author

160