به مردمان رنج دید خود پناه بده

Posted on at


امروز در وطن ما هر شخص  نیاز به کمک دارد چون همه مردم در درد و غم زندگی می کند حطا خود ما همین مشکل را داریم  پس  بیایم به مردم رنج دید و ستم دید خود کمک کنید و به اشخاصی که  ضرورت پناه دارند آنها را در خانی خود پناه بدهیمیک انسان باید همیشه به انسان مسلمان و خداشناس پناه بدهد نه به یک آدم ظالم که به مردم بیچاره ضرر می رساند و آنها را به قتل می رساند و خانواده های آنها را در غم و اندو می نشاند و آن وقت او آرزوی این را هم دارد که مردم  به او پناه بدهند تا او بتواند به راحتی خود را از دولت نجات دهد ولی امروز مردم به یک حالتی خیلی دشوار زندگی می کنند و هیچ وقت نمیتواند خود راحت احساس کنددر افغانستان افرادی هستند که در این هوای گرم  به روی سرک ها زندگی می کند و در به در به دنبال جای میگرده که بتواند آنجا را پناه گای اصلی خود بسازد اما افسوس در افغانستان آن قسم دولت وجود ندارد که به این خواهران و برادران ما کمک کند همی ما میدانیم که این ها چه قسم زندگی می کند و این را هم میدانیم که آنها می خواهند که پناه گای داشت باشند تا راحت زندگی کنندوقتی خود ما نیاز به کمک داریم چه قسم در به در میگردیم تا بتوانیم مشکل خود را حل کنیم و می خواهیم که کسی ما را پناه بدهد پس این قسم مشکل بسیار سخت است حالا هم اشخاصی هستند که می خواهند که ما به آنها پناه بدهیم ولی هر چند ما نمیتوانیم در خانه خود آنها را پناه بدهیم ولی میتوانیم تا حد امکان به آنها کمک مالی کنیم تا بعض از مشکلات شان هل شود


وقتی یک اولاد مشکل دارد اولین کار که می کند به پدر و مادر پناه می برد و از آنها کمک می خواهد آن وقت است که پدر و مادر با یک خوشی خاص به اولاد شان کمک میکنند و او را در آغوش گرفت و پناه می دهند


 یک انسان باید به یک حیوان هم پناه بدهد چون همان حیوان میخواهد زندگی کند ضرر رساندن به یک حیوان از نظر اسلام کار غلت است چون خداوند فرمود است با حیوانات به خوبی رفتار کنید و حطا اگر به شما ضرر می رسانددر این دنیا هیچ کس بدون مشکل زندگی نمیکند همی ما حتما یک مشکل در زندگی خود داریم و باید کسانی که میخواهند به ما مشکل خود را بگویند نبباید آنها را از خود دور کنم بلکه باید به قسم یک خواهر و یا برادر به حرف شان گوش دهیم و شاید ما بتوانیم یک رای حل پیدا کنیم و شاید هم برای شان یک پناه گای اصلی بدهیم از خوبی کردن به مردم هیچ وقت پشیمان نشویم چون همین خوبی است که ما را  از آتش سرخ جهنم نجات میدهد و به بهشتی که همیشه جاودان است می رساند پس بیایم به مردم بیچاره خود پناه بدهیم چون روزی می رسد که آنها هم به ما پناه میدهند


 About the author

160