زنده گینامه رویا سروری٬ "کامپیوتر و انگلیسی یکی از ضروریات مردم میباشد"س

Posted on at


نام من رویا بنت عبدالجلیل متولد سال ۱۳۷۸در شهر کراچی پاکستان به دنیا آمدم. دختر چهارم خانه هستم دارای چهار خواهر و یک برادر میباشم٬ سه خواهر از من بزرگتر یک خواهر وبرادرم ازمن کوچکتر هستند. پدرم انجینر و مادرم معلم است. پیش از تولد شدن من زمان طالبان بود فامیل ما در پاکستان مهاجر شده بودند. وقتی پس به افغانستان برگشتیم هنوز هم زمان طالبان بود و من هفت ماه هه بودم چیزی به یاد ندارم چون خیلی خورد بودم.


دونیم ساله بودم که با فامیل به کشور ایران رفتیم تا مهاجر شویم.اما پدر و مادرم باز مانند پاکستان نتوانستند از کشور خود دور باشند.زنده گی برای شان خیلی دشوار بود دوباره به کشور برگشتنداز سفرایران چیزی به یاد ندارم تنها خود را در عکس ها میبینم وقتی به افغنستان برگشتیم مدت کمی گذشتکه زمان طالبان تغییرکرد و دوره موقت به وجود آمد من سه ساله بودم.به گفته ای مادر و پدرم در آن زمان احمد شاه مسعود کشته شده بود جنگ سختی بخاطری رفتن طالبان وآمدن مجاهدین در گرفته بود. زیاد تر مردم به دهات مهاجر شده بودنند من خیلی خورد بودم وقتی صدای طیاره ها را میشنیدم که با صدای بلند و دل خراش میآمدندمن گریان میکردم و میترسیدم بعدازآن جنگ مدت کوتاهی آرامی شد و دولت تغییر نمود.به گفته مادر و پدرم خیلی ارزانی شده بود. تمام دختران و معلمین زن که در وقت طالبان در خانه نشسته بودندبه طرف مکتب باشور و شوق میرفتندمن خیلی کم یادم میآید که همرای مادر و خواهرانم به مکتب میرفتیم و من در کودکستان خواهرانم به صنوف مختلف تنظیم شده بودندمدت چهارسال در کودکستان همرا با برادر کوچکم بودم بعدازآن شامل مکتب (امیر علی شیرنوایی) شدم و خیلی از رفتن به مکتب خوش نبودم، کودکستان بهتر بود، در مکتب روی فرش می نشستیم و زیرخیمه درس میخواندیم.


وهمین قسم چند سال سپری شد. تا این که در سال ۱۳۹۱ در وقت رخصتی های زمستانی همرای فامیل به سفر هندوستان رفتیم مدت یک ماه را در سفر سپری نمودیم و در آنجا خیلی جاهای تاریخی پارکها را دیدن کردیم وچند دختر هندو بامن دوست شدند. کمی از لیسان اوردورا یاد گرفتم این سفر برایم خیلی خوش آیند و پر خاطره ماند. هر وقت که یادم میآید فکرمیکنم خواب دیدم.بعد از آن که از سفرآمدم احساس نمودم، که غیر از زبان دری خود مان زبان انگلیسی و هم چنان کامپیوتریکی از ضروریات همه مردم است. از آن زمان به فکراین هستم تا در پهلوی درس و تعلیم خود انگلیسی و کامپیوتر بیاموزم حالا هم کورس انگلیسی وهم کامپیوتر وشامل صنف فلم انکس میباشم. وفعلإ شامل صنف نهم همین مکتب هستم. ومیخواهم در زندگی خیلی پیشرفت نمایم تا مصدر خدمت به کشور خود شوم.‌‌برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه امیر علی شیر نوایی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/AmirAliSherNawaie/blog_post 


رویا سروریAbout the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160