بهترین ماه سال

Posted on at


نخست از همه می خوایم بگویم که رمضان سلطان یازده ماه سال می باشد ریرا در این ماه قرآن کریم نازل شده است و روزه گرفتن در طول این ماه فرض گردیده است واژه رمضان به معنای سنگ داغ می باشد که تمام چهار اطراف خود را می سوزاند همین قسم در این ماه تمام کناه های مسلمانان از بین میرود یا به عباره دیگر رمضان مانند بارانی است که تمام زمین را پاک می کند همین قسم تمام گناه  های انسان ها را پاک می کنند


 


 


 


 


 


به همین ترتیب رمضان را می توان یکی از بهترین ماه ر طول سال گفت بدون شک ،اکثر حکمت های روزه ماه مبارک رمضان از یک سو متوجه اظهار ربوبیت پروردگار متعال است واز سود دیگر نقش مهمی در تربیت و ترکیه نفس انسان دارد وانسان را به شکر نعمت های خداوند وا میدارد و از نگاه دیگر دارای نعمت فراوانی است و همین روزه ماه رمضان است که انسان را متوجه نعمات الهی ساخته و شکر و سپاسگزاری را به خاطر ما می آورد ودیگر نعمت های هم در این ماه پر فیض نهفته است لذا روزه ماه مبارک رمضان کلیدی است برای شکر حقیقی و خالصا نه و حمد وستایش بزرگی است برای خداوند متعال ریرا در ماه رمضان نه تنها عبادت خاص برای خداوند انجام می کیرد بلکه برای انسان های غنامند احساس درک فقرا رامی دهد تا که به صورت کامل حالت فقرا درک کرده بتواند


 


 


  


 


 


وبه آنها مرحمت کند و حس نماید که فقر ا و بینوایان چقدر به دلجوی ومهربانی نیاز دارند چنانچه گفتم روزه برای تربیت نفس هم حکمت های زیادی دارد نفس را تربیه کرده و در برابر همه بدی ها به مومن سپری می شود و شکر گذاری بخاطر انسان می آورد و همچن روزه تاثیر بسزایی در تهذیب و پاکسازی نفس هم دارد و در امر اصلاح اخلاق و بازداشتن نفس از اعمال بیهوده رول مهم دارد. روزه وسیله صحت و تندرستی است. و نباید فراموش کنیم روزه برای سلامتی بدن نیز فواید زیادی دارد.چنانچه حضرت محمد(ص) میفرماید: روزه بگیرید تا تندرست بمانید. از جمله بزرکترین حکمت های این ماه عبارت از رهنمای بشری یعنی نزول قرآن مجید است.


 


 


که خداوند قرآن را برای حضرت محمد در این ماه نازل کرده بود ماه رمضان ماه است که در آن قرآن فرو فرستاده شد تا مردم را رهنمای کند. آری! هر چی رمضان با خود داشته باشیم از دیدارش ثیر نمی شویم. سپس چی زیباست تا در رمضان کارهای را انجام بدهیم که مستحق ثواب بگردیم و در شب های پر برکت رمضان کار خیر انجام بدهیم. و رمضان را رهنمای یازده ماه خود قرار بدهیم


 


 


 
About the author

160