دوست خوب چه کسی است؟؟

Posted on at


دوست خوب نعمت بزرگ الهی است که خداوند آنرا برای بعضی اشخاص ارزانی میکند وباید با داشتن چنین


دوستانی خداوند را سپاس گذاری کرد چون داشتن این قسم دوستهای انسان را در هر عرصه کمک میکنند و


همیشه به فکر خوبی وپیشرفت انسان هستند و ما باید در انتخاب دوست زیاد کوشش نماییم تا دوستی را به خود


پیدا نماییم که بتواند در همه امور با ما همکاری داشته باشد و بتواند با فکر ومفکوره های عالی خود ما را به


سوی خوبی ها روانه سازد.دوست تنها یک شخص بوده نمیتواند بلکه دیگر چیز های خوبی که ما را به سوی خوبی ها رهنمایی مینماید باید


انتخاب کرد مثال کتاب، کتاب یک دوست خوب و بهترین رهنمای انسان میباشد که میتوان از آن و مطالب خوب


آن استفاده کرد و به اساس گفته های آن عمل کرد بدون شک با مراجعه به کتاب و خواند آن میتوان بهترین موضوعات


را از آن گرفت و در پیش برد زنده گی بهتر از آن استفاده کرد چون دوست خوب همیشه مشوره های را که به ما


میدهد مشوره های آموزنده وعالی است که اگر مطابق همان مشوره ها رفتار شود انسان به مشکلی برخورد


.نکرده و در هر کار خود موفق میشودبرعکس دوست خوب دوست های هم هستند که انسان را به بیراهه میکشانند و در هر عرصه کاری یا زنده گی


مانع رسیدن به موفقیت های مان میشوند باید از چنین دوست های دوری کرد چون آنها با انجام دادن افعال بد ما


را نیز به انجام کار های ناشایسته تشویق میکنند باعث میشود که ما هم خصوصیت های این اشخاص را به خود


گرفته و ما هم به پیش اشخاص بد شناخته شویم و این کار باعث میشود که همه از ما کناره بگیرند واین نفرت


کردن ودوری جستن از شخص یک کار ناپسند بوده انسان را از هر لحاظ بی اعتبار و یک شخص بد کاره معرفی


میکند برای اینکه بتوانیم در تمام عرصه های زنده گی خود موفق باشیم باید دوستهای را انتخاب نماییم که بتوانند


ما را نیز هم مانند خود شان موفق وسربلند بسازند.
About the author

160