ماه مبارک رمضان، ماه گفتن راز ها و نیاز ها به خالق بی نیاز

Posted on at


خوش آمدی ماه رحمت و حکمت، ماه تعقل، تفکر و اندیشه ، خوش آمدی ماه پر شکوه مهمانی ایزد بی گران، خوش آمدی ماه پیام وحی، عزت، شرف و شکوه متفکران روشن بین و عارفان.


ماه مبارک رمضان ماه شادی و پاکی عاشقان و دلباختگان حقیقت و واقعیت است ماه شنیدن و نالیدن دردمندان، درویشان، بی بزاعتان و محتاجان. نیکو آمدی ماه آسایش و آرامش روح و تن ستم دیده گان و به زنجیر جهل و فقر و نیاز بسته شده گان، مبارک است ماه رهایی و پرواز از قفس نفس عماره، شیاطین درونی و خواهشان هوس آلود اهریمن های درون جسم و جان.نیکو آمدی ماه فطرت روح و پاکی کننده ذات وجود از لجن زار هوا و هوس ها، رمضان ماه پاکی تن از آلودگی معصیت و گناه ذلت و خواری دنیایی مادیت و آرزوهای بی پایان و بد فرجام ما در گذر زمان و لحظات شتاب آلود روز ها و شب های این جهان پرفریب و دغل کار. چی نیکوست ماه کفتن درد دل ها، راز ها، قصه های روزگار و زندگی که کرفتار و غرق شده در زندگی روزمره ما هستند، ماه که در آن انسان خود را در حال نوشیدن می و مستی، اندیشه تعقل و شراب آمیخته با عسل دانش و بینیش در ساغر شناخت و درک حکمت و قدرت زوال ناپذیر پرودگار و کرفتن جام مملو از عیش و عشرت از ساقیان زیبا روی و فرشته خوی میکده خداوندی و سپردن تن و روح به نوا و نغمه های جاویدن مطربان بارگاه ایزدی و خالق لایزال جهان هستی.ماه آزادی و رهایی تن و روح از پر و خالی شدن باز شدن نگاه ها از پرده های رنگین هوس ها و جلو های بیهوده و ناپایدار. ماه رهایی از چنگال خون آلود و نیزه های زهر آلود غرور و خود خواهی و تکبر و خواهشان حیوانی نفس عماره و سر کش.


خوش آمدی ای ماه راز و نیاز مستمندان و درویشان، کم شدگان سراب های مادیت، کم کرده گان راه هدایت در دهشت آباد جهل، فقر و ناداری، پر شکوه آمدی ای ماه کفتن درد دل ها، حاجات ها و نیازمندی های تن و روح فرورفته در کنداب زندگی آلوده با هوس های پایان نا پذیر و نیاز های بی حد و مرز و ضرورت ها و خواهشات تمدن و عصر و زمان امروز ما بدون عاقبت و عافیت دنیا و آخرت ما.الهی وجودم خسته و تنم درمانده اندیشه تعقل و تفکرم ساده و ضعیف وابسته به نادانی بینش و دانش هر چه دارم و هر چه آموخته ام و آنچه اندوخته ام کوچک و در فضای محیط آلوده به نفغ و زیان دنیایی مادی من است کلمات، حرف ها و واژه که بر کرفته و یا دانسته ام همه آلوده با لجن زندگی مادی است فقط آنچه توانایی ام میدهد خود را در خلوت گاه راز و نیاز درونی ام به بارگاه پر شکوه قدرت، حکمت و علم بی پایانت همراز و همساز سازم الهام قلب و ندای درونی وجودم است، که به من عنایت و ارزانی فرموده ای و قوت قلبیست به دریچه روشنایی ها در دنیایی تاریکی ام نه چشم که عظمت بی گران تو را ببیند نه عقل که عظمت و شکوه تور را درک کند نه تن که ذات پاکت را دریابد همه و همه اسیر به زنجیر های خطا، گناه و جفا جهان و روزگار منفعت های مادی و در زندان هوا و هوس های بی پایان بیهوده روزگار زندانی نفس عماره و شیطان پر فریب و نیرنگ باز زمانه گرفتار هستند.اندوه این نابسامانی ها، راه گم کردن ها زندگی را بر من از شب سیاه و عذاب قبر سختر و تاریک تر نموده است، خالقا این جان و ذرات که تنم را ساخته اند همه به حکمت و قدرت تو پدیدار شده اند همه در فرمان تو هستند من در حقیقت وجود ندارم بر من رحمت و عنایت کن مرا به راه راست هدایت و حفاظت فرما و یا این همه ذرات وجودم را از هم جدا و به اصلش برگردان و روح پاکت رااز این جسم آلوده و گندیده در فساد آزاد و رها کن.


خدایا من توان پریدن، فرار و پرواز را از آتش آذ، هرس غرور و تکبر و منفعت طلبی در خویش نمیبینم، و تو توانایی که به یک اشاره مرا از جهنم سوزان نفس عماره سرکش و همه چیز خواه و از هوس های نفس مادی و از قفس جهل و تفکر دنیایی پرستی آزاد و رها کنی. و در آسمان رحمت و حکمتت به پرواز درآری و روح تسلیم نا پذیرم را به رحمت و الهام وحی گونه از این باطلاق رها کنی و در پناه آرامش و امنیت کاشانه، عنایت خویش حفاظت صیانت نمایی.آمین یا رب العالمین160