..!!عمر زود گذر

Posted on at


انسان یعنی اشرف مخلوقات و اشرف مخلوقات یعنی صاحب هر آن نعمتی که خداوند (ج) برای آن در زمین فراهم نموده است و استفاده آن در امور زندگی یعنی پیشبرد زندگی با سهولت فراوان اما اگر انسان قدر هر آن نعمتی را که خداوند برایش اعطا کرده است.عمر آدمی زود گذر است پس باید زمان را برای کار ها و پیشرفت در زندگی اهمیت دهد و برای بدست آوردن طعم شیرین زندگی تلاش های فراوانی نماید.


خداوند در وجود انسان استعداد هایی را بوجود آورده که اکثریت انسانان از آن استعداد در وجود خود بی خبر اند عمر زود گذر است پس باید تلاش نمود تا استعداد های نهان و مخفی آشکارا گردد.


آن استعداد ها میتوان شامل هنر ها باشد مانند هنر نقاشی هنر موسیقی هنر نویسندگی هنر شاعری,زرگری,سفالی,قالین دوزی و غیره استعداد های مخفی دیگر در جهان وجود دارد.


استعداد ها میتوان کسبی هم باشد مثلآ بعضی از مردمان همین استعداد ها را کسب میکنند اگرچه در وجودشان نیست اما بخاطر بدست آوردن آن تلاش های فراوانی مینمایند.


ورزش را نیز میتوان استعداد حساب کرد  ورزشکار هایی  را که ما در جهان میبینیم  در رشته های مختلفی ورزش مینمایند مثلآ ورزشکاران فوتبال که امروزه در جهان خیلی مطرح اند و شهرت بالایی دارند  ما میتوانیم بیبینیم که هر کدام آن در پست های مختلف در میدان بازی میکنند که میشود گفت او در همان رشته و در همان پست استعداد دارد.


طول عمر انسان با ورزش تمدید میشود بیایید تا ورزش کنیم و عمر خود را خود رقم زنیم.
 


نویسنده:اسما ابراهیمی160