واقعیت های زندگی ام

Posted on at


زندگی یعنی زنده بودن و زیستن و...


حالا زندگی خودم! پر از پستی ها و بلندی هایی است که هر شخص در زندگی خود دارد، زندگی من هم مانند دیگر کسان خوبی ها و بدی های خود را دارد.


هر شخص در زندگی خود، یک هدف دارد؛ هدف من از زندگی کردن و زیستن و زنده بودن اینست که یک روزی بزرگ شوم و در اینده یک داکتر موفق باشم، تا برای جامعه ئ درد دیده ئ خویش خدمت کنم.


من همیشه کوشش می نمایم تا در واقعیت ها زندگی کنم، همیشه از خدای بزرگوار خویش می طلبم که همان طوری که هستم و خودش من را افریده همان گونه باشم و همانند دیگران هنگام بزرگی تغییر ننمایم. شاید زندگی من در کودکی نسبتا متفاوت تر از دیگران باشد؛ چون من اولین طفلی بودم که در خانواده ئ بزرگی به دنیا امدم، حال انکه اگر تصور کنیم که اولین طفل خانواد باشی چطور!بلی! همگی من را بسیار دوست داشتند و حالا نیز مرا دوست دارند. اکنون در صنف 9 هستم و البته من یک صنف را امتحان سویه داده و گذراندم، خب در اوایل که صنف شش را امتحان داده و روانه ئ صنف هفتم شده بودم چندان خوب و خوشایند نبود، من از اینکه امتحان داده بودم پشیمان بودم، چرا که در ان صنف چهارم نمره شده بودم؛ تمام زندگی و اوقاتم با گریه و ناراحتی سپری می شد و همیشه از خدا می خواستم تا من را به عقب برگرداند.اما به لطف خداوند بزرگ کوشش بسیار نمودم و با سعی خود و خانواده ام در صنف هشتم دوم نمره شدم وهمین اکنون که در صنف نهم مکتب هستم اول نمره گردیدم.حال فهیده ام و دریافتم که انسان نباید به خاطر شکست ها و ناکامی ها یی که در عرصه ئ زندگی با ان مواجه می گردد نا امید شود و حالا که در صنف کامپیوتر درس می خوانم،جایی که با کوشش استادمان و لطف خدای بزرگ تا فعلا با موفقیت سپری نمودم.


اگر انسان واقعیت های زندگی خود را بیان نماید از داستان هزار و یک شب هم بیشتر می شود.بحث را به درازا نمی کشانم و در این جمله ئ کوتاه ختم می نمایم:


ای مخاطب خوبم!چشم خود را به زندگی باز کن و فقط در خوبی های ان بیندیش و همیش مثبت اندیش باش و از ناامیدی خود را نگهدار.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه حوض کرباس میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Hozakarbas-Herat/blog_post


منصوره نظامیAbout the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160