پرنده گان هم از خود زنده گی دارند.

Posted on at


عجب زنده گی زیبایی دارند این پرنده های کوچک وتن ناز، که با بال های نرم ولطیف شان مکان های زیادی را برای پیدا کردن خوراکه برای خود وچوچه ها قشنگ شان می پیمایند. و چقدر زیبا وپرمهراست آنگاه که این پرنده گان نازنین با نول های باریک شان غذا را به دهن چوچه گک شان می کننداین پرنده گان قشنگ عین انسانها برای ادامه زنده گی شان بسیار تلاش می کنند وسختی ها ومشکلات زیادی را تحمل می نمایند. طوریکه ما در اطراف مان مشاهده می نماییم زنده گی این پرنده کان در مکان های مختلفی مانند: در بالای شاخچه های درختان، در روی سوراخ های دیوار ها وغیره جاها می باشداین پرنده گان از دست انسانها وبعضی حیوانات مانند: سگ، گربه وغیره در امان نیستند. یعنی انسانها از روی علاقه ی که به آن پرند های نازنین دارند میخواهند آنها را گرفته ودر قفس ها حبس نمایند وآزادی شانرا از آنها بگیرند. وهمچنین این پرنده گان ازدست حیوانات نمی توانند به صورت درست ودر جاهای مختلف سیر وگشت وگذارنمایندپرنده ها انواع گوناگونی دارند مانند: گنجشک، مینا، قمری، کبوتر، طوطی، کبک، عقاب، زاغ، شینک، قاز، شتر مرغ، غچی، کلنگ، بلبل، کناری ، مرغابی وغیره که هر کدام دارای اهمیت زیاد طبیعی می باشند. این پرنده گان آبی، دشتی، جنگلی وغیره اند. مانند: عقاب وشینک که جنگلی اند، مرغابی که از نامش پیداست درآب است، بلبل، کناری وزاغ که دشتی اند


 موجودیت پرنده گان درکشور دارای اهمیت زیادی اقتصادی اند یعنی بعضی آنها که بسیار زیبا ودیدنی اند در باغ وحش ها نگهداری شده وباعث جلب توجه بیننده گان می گردد. مهمترین علت ازبین رفتن پرنده گان وکاهش درادامه نسل شان، عبارت از شکارآنها توسط انسانها وبعضی پرنده گان دیگر مانند عقاب است


 


چه زیباست آنگاه که این کبوترهای زیبا همراه با بال های نرم ولطیف شان در روی آسمان زیبا درحرکت اند درحقیقت نگاه کردن به این پرنده های نازنین برای روح انسان آرامش می دهد.    About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160