نگار

Posted on atگفتم که گار من جفا جوست


هم صحبت جاهلان بدخوست


این شیوه ز دلبران نه نیکوست


ناگاه در آمد از درم دوست


لب خند کنان چو غنچه در پوست


چون خنده جان فزایش دیدم


حرف از لب شکرش شنیدم


از باغ مراد گل بچیدم


پیش قدمش بسر دویدم


در پای فتادمش که ای دوست


ای شوخ ستم شعار پر فن


گه گه نظری بجانب من


 


آن عهد قدیم خویش مشکن
About the author

arsalanrostami

arsalan rostami is from Afghanistan, who is living in Herat city. he is student and interested in social media

Subscribe 0
160