رابطه اجتماعی

Posted on at


شک نیست که زندگی اجتماعی یک ضرورت حتمی است وآدم را از آن گریز نیست. یک شخص با روابط اجتماعی خود، فایده های زیاد حاصل می کند زیرا روابط او باعث جلب توجه اطرافیان او می شود و اطرافیان او به او نزدیک می شوند.انسان یک موجودی است که نسبت به دیگر موجودات بسیار تفاوت دارد و ضرر رساندن به انسان دیگر وابسته به میل اوست.

افراد جامعه زمانی می توانند رابطه اجتماعی برقرار نمایند که زنده گی پر از صفا، صمیمیت ودوستی داشته باشند و برای بدست آوردن یک رابطه اجتماعی باید دشمنی و کینه وبی تراحمیت را از دل خود دور کنند و همچین احساس را در قلب خود راه ندهند.

انسان بشردوست حس بشردوستی را درقلب خود پرورش می دهد وهمین حس باعث بوجود آمدن رابطه اجتماعی می شود. همه انسانها دارای حقوق مساوی اند، به همین دلیل انسانها بدون درنظر داشت مذهب، قوم، رنگ ونژاد باید رفتار خوب داشته باشد یک شخص که با دیگر اشخاص رابطه اجتماعی دارد نه تنها ازحمایت دیگران برخوردار است بلکه میتواند به جامعه کارهای زیاد انجام بدهد واین چنین عمل باعث ترقی شخص میگردد.

شما برای بدست آوردن رابطه اجتماعی باید در برابر خانواده ودوستان خویش شاد باشیدو در پایان روابط خوب تان به شما کمک می کند به عنوان یک فرد خوب درجامعه مطرح شوید. رابطه اجتماعی حسی است که درقلب هر انسان باید موجود باشد.

 

برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه محجوبه هروی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:

http://www.filmannex.com/MahjubaHerawiSchool/blog_post

روحینا حنیف

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8CAbout the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160