ظلم

Posted on at


هر آنچه از حد معمولی خود تجاوز کند ظلم است. بنابر این اسراف را نیز ظلم کفته می توانم همانطور که خداوند(ج) اشخاصی اسرافگر دوست نداردو همانطور اشخاص ظالم را نیز دوست نداردو بنابراین باید ما در امور زندگی خیلی دقت کنیم. که در جریان زندگی ما مرتکب کدام ظلم در حق شخصی یا چیزی نشوم و اوج گذاشتن و توجه به حقوق دیگران خود باعث ازبین رفتن ظلم و بی عدالتی می گردد. و همه چیز را به قدر حیوانات و همنوعان خود ظلم نکنیم. یکی دیگراز ظلم این است یک شخص به زور آن وادار به چیزی یا شخصی کند. این هم یکی ظالم یا ظلم است .بعضی از اشخاص هستم که بالا چیزهای زیادی ظلم یا ستم می می کنید


  


 


.یک شخض بالا زن خود که تمام عمر و پایه و اساس زندگی را زن و مظهر لطافت مهربانی است را تشکل می دهد بالا او ظلم می . و حتی بالا اطفال نیز ظلم می شود .خداوند اشخاص ظلم کننده را دوست ندارد. و همچنین اگر ما کثافت و خاکروبه های منازل خویش را از خانه کشیده و در سرک و یا در جوی کوچه بیندازیم از حدود تجاوز کرده و ظلم کرده ایم.


  


 


اگر دود موتر ما به حدی برسد که باعث آلودگی هوا شود به حدود دیگران تجاوز کرده و ظلم کرده ایم. اگر خوده ما در موتر شخصی خود نشسته باشیم ساجق و بوتلهای خالی نوشابه های را از کلکین موتر به روی سرک بیندازیم ظلم کرده ایم. اگر صدای آهنگ را به حدی بلند کنیم که باعث اذیت و ازار دیگران شود ظلم کردیم. و اگر اوقات گرانبهای عمر خویش را با دیدن فلمها،سریالهای مبتذل، پارچه های موسیقی ضایع سازیم ظلم کردیم به حق خود خو. اگر نلهای آب را بیمورد باز بگزاریم و یا در هنگام کالاشوی،ظرفشوی،آب را بیش از قدارضرورت مصرف کنیم ظلم کردیم . خوده ظلم شامل انواع تجاوز بر افراد به حقوق همدیگر و نافرمانی انسان از است


 


 


.About the author

160