تابستان

Posted on at


افغانستان دارای تابستان بسیار گرم میباشد که درجه حرارت از 40،تا 45 میرسد که این هوای گرم مشکلات زیادی


را به همراه دارد که از آنجمله مردم افغانستان و ولایت آن در این هوای گرم به کمبود آب وبرق مواجع میشوند که


این یک مشکل عمده و ضروری است که باید به آن توجه جدی صورت بگیرد و بیشتر در مناطق دور افتاده


.واطراف آب مورد ضرورت خود را از چاه های آب و جوی های ناپاک میگیرن که این یک مشکل بزرگ بوده و باعث بوجود آمدن امراض مختلف در بدن میگردد و اطفال و بزرگسالان را مبتلا به


مریضی اسهال استفراغ و چندین نوع مریضی میگرداند و یک علت مهم وعمده که میتواند باعث انتقال مریضی


های گوناگون شود باد های صد وبیست روز است تمام کثافاتی که بروی زمین انداخته میشود بوسیله باد های شدید


از یک محل به محل دیگر میکروب ها رفته همراه با گرد وغبار به سیستم تنفسی انسان داخل شده و باعث 


.بوجود آمدن امراض مختلف در بدن انسانها میگردد در تابستان باید به نظافت خود واطراف خود زیاد توجه کنیم مواد غذایی و میوه جات را ناشسته نخوریم که این نا


پاکی میکروب های مختلف را در بدن وارد ساخته وبه بدن انسان آسیب میرساند برای اینکه بتوانیم خود را از مریضی


های گوناگون حفاظت کنیم باید به صفایی وپاکی همه مواد توجه جدی نماییم تا بتوانیم از مبتلا شدن به این مریضی


ها در امان بمانیم و نظافت کلی بدن را نیز مراعات نماییم چون اگر بدن ما ناپاک باشد ان هم مشکلات زیادی را


در بدن ببار میآورد در هوای گرم به خصوص در تابستان باید تا حد امکان کوشش شود یک روز در میان دوش


و یا حمام کنیم چون این پاکی به بدن ما زیاد مفید میباشد و باعث میشود با وجود  نبود کم آب و نبود برق


.انسان صحتمند باقی بماند
About the author

160