سپاه عشق

Posted on at


عشق کلمه راز آمیز،حس پر درد و دارای درمان ،حسی که خود را پادشاه تمامی احساسات میداند همچنان دارای زیبایی بیش از حد که گاهی اوقات دارای رنج های است که گوهی انسان مبتلا به آن خود را پر درد ترین شخص عالم دانسته و راه فرار را از این حس را میابد .عشق انواع مختلیفی دارد که تمام انسانهای روی زمین به آن مبتلا شده وآن عشق برای شان به آرزوی مبدل میشود که با بدست آوردن آن خود را خوشبخت و با از دست دادن آن خود را بدبخت میدانند .اگر به معنای عشق پی ببریم بدون شک به انواع آن نیز پی خواهیم برد ،مانند:بزرگ ترین (عشق یعنی عشق ورزیدن به الله) و نعمات آن،عشق ورزیدن به انسان ها، عشق به بعضی اعمال و همچنان بعضی کار ها .خدای بی اندازه رحیم و مهربان مایان را آفرید تا به قدرت ها و نعمت های آن آشنا شده و نیک و بد را از هم تفکیک کرده بتوانیم خدای لایق هر آن چه هستیم، پس میتوان گفت که آن الله لایق است تا ما بنده گان حقیر به آن و نعمات بیش از حد آن عشق ورزیده و آرزوی مان چیزی دیگری بجز بودن بنده خوب برایش نباشد .پس از نگاه عشق ها ،عشق به الله پادشاه تمام عشق هاست.خدای که تمام ما بنده گان زیر حکم آن بوده و جز اطاعت از راه آن دیگر چیزی را به خوبی مان ندانسته ایم وما انسان ها همیشه تمامی کار های و آرزو های مان را از آن خدای یکتا میخواهیم . آن خدای که ما را لایق زنده گی کردن دانسته و از همه والا تر ما را لایق پرستش کردن خود یعنی ما را مسلمان آفرید تا باشد مایان گلی را شر شیطان رانده شده نجات دهد و زنده گی مان با مهر خداوندی و همان ساده گی پیش رفته و به فکر جمع کردن اعمال نیک برای آخرت مان باشیم.پس در نتیجه میتوان گفت آن ذاتیکه اینقدر نیکی را در حق ما بینوایان نموده آیا لایق عشق ما نیست؟آری! ما بنده گان گناه کار باید سپاه عشق مان را بسوی آن الله به حرکت درآوریم اگر چه بسیار کوچک هستیم شاید توسط اعمال نیک ،اندک ریزه ای از نیکی هایش که در حق مان نموده پاسخ گو شده بتوانیم ،و در آخرت همان اعمال نیک مان دوباره جواب گو مان شده ودر لعنت شده دوزخ را بسته کرده و در عوض در خیر بهشت را برای مان باز کند .عشق به الله باعث پیروزی مان خواهد شد پس به آن خدای بی نیاز عشق ورزیده و راه کامیابی را در پیش گیریم.


تمنا «حامدی»About the author

tamana-hamidy

Tamana Hamidi was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hatifi high school.

Subscribe 0
160