نقش زبان انگلیسی در پیشرفت جوامع و افراد

Posted on at


زبان انگلیسی یکی از کاملترین زبان هایست که امروزه در تمامی نقاط دنیا استفاده آن به بهترین شکل دیده میشود و همه میدانند که زبان انگلیسی زبان بین المللی است و در تمامی عرصه ها نقش بارزی را بازی میکند. مهم این است تا بدانیم نقش زبان انگلیسی در پیشرفت جوامع و افراد چیست؟ 


همه میدانیم که همه معلومات عصری و نوین از پیشگامان علم و دانش بزبان بین المللی یعنی انگلیسی است. و برای دست یابی به معلومات و آثار پیشگامان علم و دانش باید آشنایی بزبان انگلیسی داشت. ثانیا زبان انگلیسی وسیله بسیار مهم ارتباطات میان انسانها است. که تجار، جهانگردان، محصلان و غیره انسانها را بهم مرتبط میسازد 


و در این آواخر کمیته فرهنگی سازمان ملل تعریف جامع را از شخص با سواد و توصیف زبان بین المللی چنین ارائه داده است


با سواد به کسی اطلاق میشود که بر علاوه خواندن و نوشتن ودرک آنچه را میخواند و مینویسد باید مهارت استفاده از برنامه های کامپیوتری و آشنای به یکی از زبان های بین المللی را داشته باشد


برای پیشرفت و ترقی اشخاص زبان بین المللی نقش اساسی را ایفاء مینماید. برای اینکه یک دانشجو بخاطر  فراگیری تحصیلات عالی خواستار تحصیلات در پوهنتون های بین المللی باشد باید مهارت به زبان انگلیسی داشته باشد 


برای پیشرفت جوامع زبان بین المللی نیز مهم بوده و برای جلب تجار برای سرمایه گذاری در کشور مان و فراگیری مهارت های تجاری و استفاده از افکار و طرح های تجاری وبخش های دیگر مانند مهارت های طبی، انجینری، مدیریتی و در بخش های نظامی نیاز به افرادی است که آشنای به زبان انگلیسی داشته باشند واز آنجائیکه انترنت یک منبع غنی از اطلاعات بوده و زبان استفاد از انترنت نیز بین المللی است پس برای مطلع شدن و دریافت معلومات و آگاه شدن از اتفاقات در سراسر دنیا باید به زبان انگلیسی آشنایی داشت 


به هر حال زبان انگلیسی کمک کننده بزرگیست در تمامی عرصه ها...About the author

160