دیکور ودیزاین

Posted on at


 


خانه های عصر امروز درطرح ودیزاین های مختلف ومتنوع ساخته میشوند واکثریت اشخاص علاقه دارند تا در هر چند مدت دیکور ودیزاین خانه خود را تغیر دهند .تا متنوع معلوم شود واین تغیرات نظر به ذوق وعلاقه خود شان است وبعضی هم دوست دارند تا دیکوریشن خانه های خود را با مد روز عیار سازند وهر آنچه مد شود به همان طریق دیزاین میکنند .در دیکوریشن خانه ها در قدم اول مهندسی خانه مهم است چراکه بعضی خانه هابه شکلی معماری ومهندسی میشوند که جای لازم برای دیزاین ودیکور را ندارد واز طرح های جذاب کار گرفته نشده در مهندسی آن .نکته دیگر رنگ آمیزی خانه ها است ودیوار ها وسقف خانه به چه طرح ودیزاین رنگ شوند چرا که رنگ آمیزی اصل است درانتخاب دیگر وسایل دیکوری باید رنگی را انتخاب کرد که بتوان همه وسایل را تا اندازه ای با آن هماهنگ کرد یعنی رنگ ها با هم سازش کنند تا روح روان شخص را نا آرام نسازد چرا که رنگ ها تاثیر بسزای را دارند در آرام ساختن ویا هم بر هم زدن روحیات انسان .دیگر قرار گرفتن وسایل تزئینی وضروری مانند مبل وفرنیچرکمد های لباس یا اشیای زینتی  در جاهای مناسب آن واینکه بدانیم چه وسایلی را در کدام جای استفاده کنیم حتی با گذاشتن یک گلدانقشنگ در یک جای معین از اتاق میتوان زیبای خاصی را بوجود آورد اما این وسایل زیبایی دوچند را بوجود آورند اگر درجاهای مناسب استفاده شوند .


تمام اینها در دیزاین عمومی باید در نظر گرفته شود اما ازهمه مهم تر اینکه تفاوت دیزاین ها را بدانیم بطور مثال اتاق خواب از خود دیزاین جداگانه ی را میطلبد به همین طریق دهلیز آشپزخانه  اتاق پذیرایی  ومناسب نیست که همه را بایک طرح ودیزاین کنیم وبا یک رنگ این خوش آیند نیست.اما در افغانستان از دیزاین وطرح های کشورهای مختلف دردیکوریشن خانه ها استفاده میشود.  در حالیکه همان فرهنگ افغانی خودمان در دیزاین خانه ها خیلی جذاب وآرامش بخش است استفاده از صنایع و وسایل تزئینی ساخت دست خود مردم ما در دیکوریشن خانه ها تفاوت بسیار زیبایی  را بوجود می آورد .اما بازهم هر شخص ذوق وعلاقه خود را دارد .


 


 


 About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160