ایمان به خدا

Posted on at


این جهان هستی بزرگترین نشانه ودلیل بروجود خد است


یکی ازبزرگترین دلایل اثبات وجودخدا آفرینش این جهان عظیم است. جهانی که مابروی آن زنده گی میکنیم ومجموعه ستاره های درخشانی که خود رابه مانشان میدهندوچشم انسان رابانور پرقدرت خودخیره میسازد٬ وبانظم وترتیب وقوانین عجیب خود قدرت تفکر رااز ما میگیردوماراتحت تاثیر خودقرارمیدهدکه بزرگترین دلیل بروجود خدا وخالق دانا وتوانا است وهرکس با دقت آنرا بنگردناچارسرتسلیمدربرابرآفریدگارفرودمی آورد وبسجده در می آید.قرآنکریم در بسیاری آیات خود مردم رابه شناساییجهان وکسب آگهی واسراروراز های نهفته در آن دعوت مینماید تا بوسیله علم واطلاع برشگفتی هایزمین وآسمان ایمان خود رابه آفریده گار جهان تقویت بخشدو شک وتردید رابرطرف نماید.خداوند آسمان ها وزمین را بانظمی که دارند ازروی علم وحکمت وحساب آفریده است. قطعا درین آفرینش زیبا نشانه بزرگی برای ایمان داران وجود دارد. ملیون ها ستاره عظیم بانظم خاص درفظا قرارداردوبه یک قانون مشخص حرکت میکنندوهیچکدام حتی برابر به سرمویی ازمدارخود تجاوزنمی کند درغیرآن صورت باعث اختلال نظم و تصادم اصطکاک در بین ستاره ها و مجموعه های -دیگر میگردند نظام هستی و درنتیجه خود هستی از بین میرود. این جهان عظیم و این همه ترتیب وقانون ثابت و محکم بزرگترین دلیل بروجود خداوند عالم و توانا میباشد.


قرآنکریم این عظمت ونظمرادلیل قاطع بروجود آفریدگاردانا قرار داده و آن را یک دلیل ونشانه عظیم نامبرده است.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه محجوبه هروی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MahjubaHerawiSchool/blog_post


نویسنده: بشریAbout the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160