شب های قرآن

Posted on atنزول رحمت و شبهای قرآن


مبارک نام پر معنینزول


زموز رفتن راه هدایت


بیاموزی تو از سیمای قرآن


مفاد وحدت و همبستگی را


ببین در(امرهم شوری)ی قرآن


پیامبر را مقام و منزلت بین


به(سبحان الذی اسرای)ی قرآن


هدایت برصراط المستقیم است


بیان واضح و زیبای قرآن


تلاوت کن تو قرآن را شب و روز


منور کن دل از ایمان قرآن


بیا ای حامل بار امانت


تفکر کن درین دنیای قرآن


نصیب هر کس باشد کامیابی


زجان و دل بود شیدای قرآن


طلب کن جرعه ای بهر هدایت


از این جام و از این مینای قرآن


کفایت می کند اندر دو عالم


ترا یک قطره از دریای قرآن


سروجان من(دهزاد)باشد


فدای لهجه گیرای قرآن
160