مناجات به درگاه پروردگارمهربان

Posted on at


پروردگارا !برای ماتوفیق عنایت بفرما تادرراه رضای تووسعادت خویش قدم بنهیم وازاین غوایت وترسب ،وارهیم.


پروردگارا !بصیرت مارا به نورهدایت خویش روشن بگردان تابتوانیم چاه را درراه خود ببینیم وبه دست عقل نارسا واراده کور خود درآن نگونسار نگردیم .پروردگارا !دیدگان مارا به ضیاء معرفت روشن بفرما تا سیمای مظلومان را ببینیم وعقل مارا هدایت بفرما تا زبان حال بینوایان رابفهمیم واز احوال رقتبار ایشان آگاه شویم .


پروردگارا ! ضمیری روشن وایمانی استوار برای ما عنایت بقرما تا درکردار ،اعمال وافعال خویش،بتوانیم انصاف رااز یاد نبریم.پروردگارا !گریبان ما به دست هوای نفس و به چنگال خدعه ونیرنگ شیطان رجیم افتاده ،قوت تمیز مارا نور ونیرویی نصیب بگردان تا چهره خصمانه این دو دشمن دین وجان خود را بینیم .


پروردگارا !رحمت بی انتهای خویش را بدرقه راه ما بگردان تا در مسیر حیات ،بدست غولان وحشی وراه زنان دین ودنیا ودشمنان دین وجان خود،دچار آزار واذیت نشویم.آمین


مریم نزهت About the author

maryamnazhat

I am Maryam Nazhat my father name is M.Nader Hamidy.Iam a student in Mahjooba Heravi High school.Iam from Afghanistan and I live in Herat city.

Subscribe 0
160