بی کا ری ونا امنی

Posted on at


یکی از چالش های عمده واساسی در تمام کشورهابی کاری وناامنی خصوصادر کشور عزیزما افغانستان می باشد .که دامن گیر مردم شده است که به آن دست وپنجه نرم می کنند.وروز به روز افزایش یافته است که بسیار مردم از آن رنج می برند.که باعث فشارهای روحی وروانی گردیده اند.خصوصا جوانان ونوجوانان مابیشتر آنها افسرده می باشند.وبرای مردم بسیارمشکل شده است که کارکنند.چون در منطقه که زندگی می کنند.اگرناامنی باشد مانع رشد وپیشرفت آنها می گردد.ونمی توانند.که تعصیل ووظیفه ای بگیرند ومشغول کار شوند.وبسیاری از جوانان ما فارغ تعصیل میباشند اما در خانه نشسته ویا دوکانداری می کننند .چون شرایط کار برای شان معیاء نمی باشد.مجبورهستند.


که برای نیازمندی های زندگی خودکارکنند.تا معشیت خانواده خودرا پیداکنند.ودر بسیاری ازولایت این مشکلات را دارند.وبایددولت برای پولیس امنیت را بگیرند تا مردم بتوانند با خیال راحت تعصیل ویا شغلی که دارند.مصروف باشند.چون بی کاری از احساس ناامنی برای شخص مشکل تر می باشد.ونمی تواندبه صورت آزادنه کار ویا تجارت کند.چون بسیاری از افرادهستند.که اشخاص تجارت پیشه را تحقیق وازکارمعامله شان باخبر می شوند.وآنهارااختطاف ویاتأ دیدویا به قتل می رسانند.ووبیشتری از تجارت پیشه ها در ممالک خارج سر مایه گذاری می کنند چون احساس راحتی وجان شان در امن است وفکر شان پریشان نمی باشد.


پس باید دولت توجه خاصی برای چوانان داشته ودر پیشرفت تعصیلی شان کوشا باشد.چون جوانان آینده سازان کشور می باشند.وهمین جوانان هستند.که وظیفه های مختلف را در کشور انجام می دهند.وتمام مشکلات که در جامعه صورت می گیرد.از بی کاری ونا امنی میباشد.مثلا در کشور می بینند .که جوانان کا رنیست مجبور هستند.تادر کشور های بیگانه رفته کار کنند.که متأ سفانه عوض که کار کنند.جوانان مارا معتاد ساخته وبار دوش جامعه ما می گردانند.اگر در کشوری که کار امنیت باشند مردم مجبور نیستند.که نوکری دیگران را کنند.وباید دولت شرایط کار را معیاء سازد .شرکت ها ،فابریکه ،ودیگر کارهارا آماده سازد.تا مردم مشعول کار شوند.چون مردم افغانستان بسیار دردکشید وبیسار مشکلات را تحمل کردند.ونصف عمر مردم افعانستان به جنگ ونا امنی تیر شده است .


اگر دردر جاهایی که جوانان معطل کار هستند.از صبح وقت برای کار کردن ایستادمی شوند.اگر شخصی یک دانه کارگر خواسته باشد.10 کارگر دیگر جمع می شوند که من می روم کار می کنم .تا به شام ولی کار پیدا کرده نمی توانند.ودست خالی شام به خانه بر می گردند.آیا زن واولاد شان نان آب لباس نمی خواهند.وآیا آنهادل ندارند.دل انسان برای شان می سوزد.چون نداشتن خیلی سخت میباشد.جون اطفالش برای پدر خود می گوید که پدربرایم چی گرفته ای پدر از شرمنده گی ساکت شده ودردل خودبا خدای خود می گوید. که خداوندا مرا از این بی کاری وشرمنده گی نجات بده وخلاصم کن .خدایا:من درحال بی نیازی ،نیازمندم.پس چگونه در حال فقرنیازمندت نباشم .مردم بی نواوتیره بخت ،جزامید در مان دیگری ندارند.وخداوندهر قلب مخزونی را دوست دارد واز جمله بنده گان خاص خداوند به شمار می رود.بسیاری از مردم افغانستان به حالت فقر می باشند


واز کشور های دیگر داخل افغانستان آماده زندگی می کنند.ناامنی در کشورما زیادشده است چون کسانیکه در رأس دولت قراردارند.وظیفه خودرا به خوبی انجام می دهند.ورشوت نمی گیرند.وبه خاطر نگرفتن رشوت آنهارا به قتل می رسانند.ودر کشورکه امنیت باشد.مردم می تواند.از بدبختی وبی کاری نجات یابند.چون تمام کار های خلافی که در کشورمردم انجام می دهند.مثلا دزدی،اختطاف، قاچاق،قتل،ازتاثیر بی کاری میباشد.وبسیاری از جوانان هم دختر وهم پسر از نظر استعدادوفکر وعلاقه از دیگران برتر می باشند دوست دارند تعصیل کنند.ورشته علاقه خود را ادامه بدهند.واز بی کاری نجات یابند.ولی به خاطر که امنیت ویا نگذاشتن دختران به خاطر که امنیت نمیباشد فامیل جرات نمی کنند.که آنها به تعصیل خودادامه دهند.درجایی که بی کاری ونامنی باشد جامعه ومردم بسوی فسادوتباهی کشانیده می شوند.ومردم دست به هر کار خلافی می زنند.پس توجه دولت مهم است.در پیشرفت کشوراست.ودر کشوری که بی کاری باشد بی پولی واقتصادکم هم دارند.About the author

160