کمک و همکاری به طبقه فقراء

Posted on at


(کمک به طبقه فقراء)


کمک به فقراء کمک به فقراء از جمله اعمال صالح انسانی است. که هر انسان که اگر قادر به انجام این کار باش برایش انجام دادن آن فرض است. این را رسول خدا (ج) فرمودند . فقراء را کمک کنیم تا در دنیا و آخرت از جانب خدا(ج) به شما چیزی برسد در پاین یک داستان از حضرت فاتمه و پسران اش به شما میگویم 


روزی پسران خانم فاطمه (رض) مریض میشوند . فاطمه (رض) میگوند که اکر پسران من سلامت بشند ۳ روز روزه ویگیرم . چند روز که میگذرد پسران اش حسن و حسین (رض) به سلامتی کامل بر میگردند . فاطمه و فامیل اش شروع به روزه گرفتن میکنند هیچ چیز به سحر(افطهار) نیست که بخورند حسین (رض) میرود واز یک مردی به نام شایمون مقداری پشم میگیرد و فاطمه (رض) از آنها یک سها جواری گرفت و آنها را نان پزید میخواستند که افتحار کنند که ناگهان کسی در خانه را زد. حسین (رض) رفت و در را باز کرد و یک گدا مرد را دید پیر مرد گفت من گرسنه هستم حضرت حسین (رض) و فاطمه همه نان را به پیرمرد دادند و دیگر چیزی برای خوردن نمانده بود در خانه. روز بعد همانطور فاطمه (رض) نان پخت و افتهار هم نزدیک شده بود ناگهان دوباره کسی دروازه خانه را زد حضرت حسین(رض) در را باز کرد دید یک یتیم است وی گفت من کسی را ندارم و گرسنه هستم حسین(رض) تمام نانی که برای افطهار پخته بود به یتیم داد و روز دیگر را هم شکم گرسنه روزه گرفت همچنان روز سوم هم فاطم(رض) نان پزید برای افتحار که افتحار هم نزدیک شده بود کسی آمد و گفت من کور و تنها هستم باز حضرت حسین تمام نان ها را برای کور داد ما دیدیم که حضرت فاطمه و پسران اش ۳ روز شکم گرسنه روزه گرفتند فقد فقد بخاطر جهت رضای الله و کمک به طبقه فقراء مساکین و یتم. پس از این حدیث معلوم است که کمک به فقراءٔ بسیار زیاد یک کار خیر است مثلا شما خود را به جای یک فقیر ویا مسکین قرار دهید ۱ روز از خانه چیزی را میل نکنید میفهمید که درد قریب بودن چقدر سخت است و اینکه آنها هم امید دارند هدف از این بود که فقراء و مساکین را ناامید نسازیم و اگر دست دراز میکنند به آنها کمک کنید 
About the author

160