دقت زیاد در انتخاب دوست

Posted on at


مجالس............. شرکت کند وخود را شریک صحبت های شان کند.اولین نقطه آغاز دوستی ها همین یک سلام ساده وصحبت کردن های عادی است که به محکم ترین رشته میان دو شخص تبدیل میشود یا بهترین ها را برای دو نفر رقم میزند یابدترینها را برایش اعطا میکند یااین که یک سلام ساده به اوج خوشی در زندگی میرسد یا عمیق ترین نقطه بدبختی انسان را تعیین میکند همه اینها یعنی خوش بودن یانبودن برمیگردد به اولین قدم گذاشتن در دنیای دوستی .یعنی باید طوری در دنیای دوستی قدم بگذاریم که پیش از پیش در وجود یک فرد بروز هرنوع صفت را بکنیم باید خود را مطمعن کنیم که آیا شخص مقابل لایق دوستی کردن است؟ آیامیتواند راز نگهدار خوبی باشد؟ آیا میتواند به شما بوسیله دوستی خدمت کند؟ آیا میتواند حداقل کمترین ضربه را برای شما بزند؟ آیاواقعا شخص هدایت شده وپرهیز گار است که شما را از اوامر ونواهی خداوند آگاه بسازد ؟ در صورتیکه این نکات مهم در وجود یک شخص را مشاهده کردین آن شخص لایق دوستی است .اما برعکس این صفات برای دوستی کردن صدق نمیکند

گرچه واضع است که قلب انسانها در صورتیشان نیست که ما بتانیم حرف قلب شان ونبت شان رابفهمیم .اما امکان دارد که یک شخص در باطن خوب ولی در ظاهر چنان خوب به نظر نرسد شاید استعداد تجلی خوب بودن را ندارد وهمین طور افرادی هم وجود دارن که در باطن بد قصد شان تباه کردن افراد ولی در ظاهر شخص ارام سنجیده ونکته فهم هستند در شناخت این افراد واقعا استعداد کار است وتنها خداوند استعداد شناخت این افراد را در اولین قدم های شوم شان دارد ولی افسوس که انسان ها وقتی از خصلت ومکارگی این افراد خبر میشوند که دیر شده واقعا دگه اوشده یگانه همراز شان حرف هیچ کس را برخلاف او قبول نمیکنن چون اورا در حد یک فرشته یافته بودن

اما افسوس که در دنیای امروزیبا هر چیزی بازی میشود حتی بااحساسات وحسن نیت ها واز اعتماد ها سوء استفاده میشود چقدر سخت وغم انگیز است که یک شخص با نیت کامل وصاف به شخص مقابل اعتماد کرده اورا به عنوان بهترین دوستش ومایه افتخار زندگیش معرفی کرده ولی او همه چیزها را نادیده گرفته وبه فکر منافع خود وتباه کردن دوستش است اورا از زندگی کردن منصرف وتمام کارهای دنیا را برایش بی معنی تجلی میدهد .خیلی سخت است روبرو شدن باهمچین افراد وباید درک داشت تا فهمید

پس توسعه من وخواهش من ازتمامی افراد این است که همیشه دوست خوبی برای دوست خود باشین وکوشش کنین افراد را در اولین قدم های شومشان بشناسید وبهترین ها را برای خود انتخاب کنین تا سرنوشت تان به بدترین شکل توسط یک شخص فاسق بهم نخورد

 

 

 

Sanaz serat

 About the author

160