حرص و طمع

Posted on at


اگر تمام هدف و تلاش انسان بر مادیات و ثروت اندوزی متمرکز باشد بدان که غم و غصه هایش نیز بیشتر از دیگران میشود !
از اینکه فلانی چیزی دارد من ندارم؛ فلان دوستم موتر آخرین مودل لامبورگینی دارد و من یک موتر عادی ندارم! فلان شخص بر کرسی وزارت نشسته و من کارمند ساده هستم و فلان و بسمدانهای دیگر... از این فکرها!
نداشته هایش سبب نسیان و فراموشی او نسبت به داشته هایش میشود.
جز اینست هر که داشته هایش بیشتر باشد مسئولیت اش نیز در قبال جامعه و اطرافیانش بیشتر است؟

اگر چشمهای خود را بر داشته ها و دارایی های مردم متمرکز کنیم، بعدا اگر متوجه شدیم آنچه از مال دنیا او دارد و من ندارم اینجاست که غم و غصه کارش را شروع کرده و بی تابی و نوعی احساس حقارت بر انسان دست میدهد. و انسان دست به کار شده و تمام هدفش میشود ثروتمند شدن، تجارت، پول، موتر و بلند منزل و..
کار بجای میرسد که هرچه بدست آورد در نظرش ناچیز جلوه کرده و تمام فکر و ذکرش را پول و ثروت بخود جلب نموده و حرام و حلال برایش مهم شمرده نمیشود. با سرمایه داران همنشینی میکند تا باشد از کنار کاسه‌ای آنان لقمه‌ای بردارد! دست به مال دیگران دراز میکند. دستش آغشته به بیت المال میشود و حق ستمدیدگان را برمیدارد!
این انسان از هدف متعالی فاصله گرفته و در گرداب فتنه های دنیا خودش را غرق میکند.
نمیگویم بنشین و کار نکن و نان مفت بخور!!! کار و تلاش و فعالیت بر هر فرد ضروری و قابل ستایش است ولی نه به اندازه ای که تمام هدف انسان ثروت اندوزی بوده و برای جمع آوری پول و ثروت دست بر هر کار ناشایسته زده و با رقیبان مالی اش به رقابت بپردازد و حلال و حرام برایش مطرح نباشد!
درحالی که اگر تمام دنیا را به انسان بدهی بازهم قناعت نمیکند! همین انسانهای ثروتمندی که زمین را درفساد و آلودگی غرق نموده اند و حال دنبال حیات بر دیگر کرات میگردند!

هرگاه ما به داشته های کم و زیاد خود قناعت داشته باشیم و چشم ما دنبال داشته های دیگران نباشد احتاجات ما به خودی خود مرتفع میگردد.
به داشته هایت قناعت کن تا به احساس آرامش دست یابی! زیرا این دنیا پایدار و جاوید نخواهد ماند. به گفته پیامبر اعظم : با فقرا همنشینی کنید زیرا آنان در قیامت دولت بزرگی دارند.About the author

jamil-yosufi

I tell stories. Sometimes those stories take the form of a documentary or music video, sometimes they’re in the form of a short film. JAMIL YOSUFI (born August 2, 1988) is an Afghan film director, DP & Visual FX , 3D Artist. He is a freelance filmmaker, director, Visual FX…

Subscribe 0
160