(معلمی شغل انبیاست.....)

Posted on atمعلم یگانه رهنمای راه هدایت و کمال انسان است ، معلم همچون پدر و مادر معنوی بوده که ما را به راه راست ، راه رسیدن به اوج کمال و معنویت است .حضرت محمد (ص) یگانه الگوی تمامی مسلمین بخصوص معلمین بوده که با دعوت مردم به دین اسلام و رهایی آنان از جهالت و نادانی یگانه راهنمای راه راستی و حقانیت بشمار میآید.


از زمانیکه اطفال با ذهن سفید به مکتب پای میگذارند این معلماست که ذهن آنان را با جوهر علم و معرفت در عرصه تعلیم و تعلم سیقل وجلایش داده و یگانه راهنمای بعد از خانواده ،معلم است.معلمین با کوشش پایدار شب و روز در تلاش اند تا اولاد وطن را در راه فراگیری دانش و تعالی سوق داده و آنان را از تاریکنای جهالت رهانیده و بسوی روزنه علم و روشنائی و معنویت رهنمایی کند.


میگویند : ( معلمی شغل انبیاست .) چون پیامبران ما همین وظیفه مقدس ، یعنی راهنمایی بشر بسوی راستی و حقانیت و راهانیدن شان از بند جهالت را به عهده داشتند.اگر با دیده بصیرت در جامعه کنونی خود بنگرییم داکتران ، انجینیران ، حقوقدانان ، دانشمندان و اساتید بلند مرتبه همه و همه از دست رنج و زحمات معلمین است که از روز اول قلم بدست گرفتن و تعلیم را برای مان می آموزاند و بعد درجه به درجه ارتقأ تحصیلی پیدا مینماییم و به منصب داکتری و غیره درجات خواهیم رسید.به پاس زحمات بی پایان معلمین در کشور عزیزمان افغانستان روز 13 میزان را بنام روز معلم مسمی شده تا شاید ازین طریق بتوان ذرهٔ از زحمات بیکران معلمین را قدر دانی کرد و شاگردان مکاتب این روز بزرگ را با دادن هدیه ، گل و وآردن شیرینی تجلیل میکنند .درین راستا باید دولت توجه خاص از نگاه اقتصادی به معلمین مبذول بدارد چون اکثریت آنان در وضعیت بد اقتصادی بسر میبرند و پولی را که دولت بعنوان معاش برایشان میدهد کفاف زندگیشان را نمیکند. About the author

khatera-fakher

Khatera fakher
english and computer teacher
in Gowharshad high school
Herat Afghanistan

Subscribe 0
160