سه رکن اساسی دین ،اسلام ،ایمان ،واحسان

Posted on at


خداوند(ج)بسیار مهربان وقادر وبینا می باشد.وخالق زمین وآسمان انس وجن می باشد.وخداوندبرای بنده گان خودبرای رسیدن به خویش راه های زیادی را پیش روگذاشته است وانسان می تواند توسط این سه رکن یک انسان واقعی ویک انسان کامل شد.چون بدون این سه رکن اگر انسان در قلب خود نداشت از جمله مسلمانان به شما ر نمی رود.وانسان باید تا زمانیکه که زنده است .ازاین سه عمل پیروی کند.چون هر انسانی که این سه رکن راانجام می دهد .ثواب دنیا وآخرت را کمایی می کند.واگر انسان این عمل هارا در زنده گی خود انجام دهد.بهترین انسان وخوشبخت ترین فرد روی جهان می باشد.چه زیباست زندگی که با نام خداواوامر خدا آغازشود.

(1)-اسلام

اسلام به معنای فرمانبرداراز احکام الهی می باشد.وبا گفتن کلمه طیبه رابه زبان بگویدودر دل باور داشته باشد.و4-رکن اساسی دیگرنماز،روزه،حج ،زکات،میباشد.اسلام انسان را از گناه واز شیطان دور می کند.دین مقدس اسلام بهترین وکامل ترین دین در تمام نکات جهان می باشد.وانسان از لحظه ای که قدم می گذارد.والدین کوشش می کنند.که اول اورا مسلمان کنند.یا کلان خانواده ویا پیش عالم دین برده که تا مسلمان کنند.چون زمانیکه بزرگ می شود.بداند.که مسلمان است ووظیفه والدین است .

که اولادهای خویش را از اسلام وودین مقدس اسلام آگاه سازند.وبرای شان نماز خواندن ،قرآن خواندن را آموزش دهند.واز مسایل دین آنهارا آگاه سازند.وطریقه وضوگرفتن وغسل کردن را برای شان یاددهند.چون در وقتی که بزرگ می شوند.نیازمندی پیدامی کنند.وبعضی از والدین در قبال فرزندان خویش سهل انکاری می کنند.واسلام را برای شان واضع نمی کنند.واسلام انسان را ازکار های بد منع کرده وبه کارهای خوب هدایت می کند.کسیکه واقعا خدارابشناسد اسلام راهم می شناسد.ودر قرآن کریم احادیث زیادی در باره اسلام آماده است .

(2)-ایمان

ایمان به معنای یقین وباور داشتن به خداوندفرشتگان ،کتاب ها،وپیامبران،روز آخرت،خیروشر،مرگ ،خالق وپیدا کننده زمین وآسمان ،باور به قر آن کریم ،زنده کردن پس از مرگ ،ودیگر مسایل از جمله ایمان گفته می شود.ایمان اینکه تصدیق وباورداشتن وآنچه پیامبر از جانب خداوندآورده است .انسان باید ایمان راسخ وقلب پاک داشته باشد.این طور نباشد.که پیش مردم نماز قرآن وبه خاطر نام خود ایمان داشته باشد.

وانسان بایدایمان کامل وایمان سست نباشد وایمان خودرا باپول ودیگر مسایل نفروشد.چون عهده ای از اشخاص ایمان سست دارند.وبه یک پول می فروشند.ایمان به خداونددر زندگی خیلی موثر می باشد.وهر مسلمان در دل خود ایمان وباور دارد.که خداوندیکی است شریک ومانندندارد.وخالق زمین وآسمان می باشد.وکسیکه ایمان نداشته باشد.از جمله مسلمانان نمی باشد.

(3)-احسان

احسان آن است .که خدارا طوری عبادت وپرستش کنی وبااوسخن بگویی مثل اینکه اورا می بینی ودر مقابلش ایستاده است .وباید تمام انسان هاباور داشته باشندچون هیچ کسی اورانمی بیند.ولی باور دارد که اورا خداوند می بیند ودر مقابلش ایستاده است .وانسان باید با ایمان راسخ در مقابلش ایستاده شود واز هر گونه خطا پرهیز کند.پاحسان به معنای مختلف می باشد .نیکی کردن ،بخشش کردن ،عفوکردن ،انجام دادن اعمال نیک ،کمک کردن به فقراء،باخبراز همسایه خود،کمک کردن یتیمان،گذشت وتحمل،نیکی کردن به پدر ومادر،مهربانی با اطفال،صبر شکیبایی در مقابل مشکلات،یعنی انسان تا زمانیکه که زنده است

بر دیگرا احسان وخوبی کند.واگر کسی در مقابلش بدی هم می کند.باید ایستاده گی کرده احسان کند.شاید یک روزی بفهمد که چه عمل زشتی را انجام داده است .وبعد از آن هیچ سودی ندارد.گفته بعضی از مردم نیکی کن به دریا انداز چون شاید در فردای روز قیامت به کار خواهد.آمد.چون انسان از خاک آفریده شده ودوباره بر خاک می رود.کبر غرورانسان به جایی نمی رسد.

 About the author

160