فرشته ی من

Posted on at


فرشته ی من


فرشته زیبای من جایت همان آسمان است تو فرشته آسمانی هستی پس چرا اینجا؟


در روی زمین جای تو نیست توپاکتر از آنی که باخاک آلوده شوی خاک ظلم واستبداد خاکی که واقعا در آن گور میشوی .همه ترا فرشته ی زمینی می خوانند اما فرشته در زمین بوده نمی تواند جای تو اینجا نیست فرشته ی من این دنیا دیگر خیلی ویران شده دیگر جای برای ماندن نیست  خیلی تنگ ودلگیر شده .دیگر اینجا نفس ها میگیرد دیگر هیاهوی صدا ها آرامش را برهم زده .دراینجا صداقت حرف کتاب هاشده امانت را خیلی ارزان می فروشند عزت را هم فقط با پول میتوان خرید حقیقت ها دیگر خریدار ندارند وبازار های شان از بین رفته .


دراین زمین دیگر مهر ومحبت کشت نمیشود بجای آن تخم عداوت ,ظلم,ریا,بغاوت وبی رحمی را کاشته اند وحاصل آن که زهر شیطنت است را برای انسان ها هدیه میدهند.دراینجا دیگر دلدادگی معنی ندارد دیگر احساس را کشته اند دلها سنگ شده است نفع جویی نفس ها دیگر مروت را از آنان گرفته است مردانگی را دیگر نمی توان سراغ گرفت مرد ها مرده اند وخاطره شده اند .معنی دوستی دیگر از بین رفته دیگر کسی ترا بخاطر خودت نمیخواهد اینجا دیگر شانه ای برای آرامش یافتن پیدا نمی توانی .اینجا دیگر کسی نیست دستت را بگیرد همه چاه حفر نموده اند و روی آن را با ریا پوشیده اند تا فرشته های مانند تو در آن بیافتد وآنها از افتادن تو لذت ببرند فرشته  ی من من ترا در این چاه به نام دنیا دیده نمی توانم  تو معصوم تر از آنی که خاک آلود شوی .


در روی این زمین بجز تباهی چیزی دیگر حکم فرما نیست نمی خواهم تو هم فناشوی تنها مردن فنا شدن نیست اینکه مثل آدم های ریاکار این زمان باشی خود فنا شده ای اینها همه فنا شده اند به ومعنی واقعی .نمی خواهم اشک را در چشمانت ببینم نمی خواهم ببینم که چه قسم دنیا برایت ظلم را روا میدارد نمی خواهم ببینم در چاه های که بر روی زمین حفر کرده اند تا تو فرشته ی زیبا در آن بیافتیفرشته ی من جای تو اینجا نیست.About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160