نقش کامپیوتر درزنده گی انسان

Posted on at


انسان همواره برای سهولت کار خویش و انجام کارهای خود در جستجوی ساختن چیزهای جدیدی است,برخی از دانشمندان و مخترعان انسان را همچون" حیوانی ابزار ساز" و وسیله ساز یاد میکنندولی در کنار تمام اختراعاتی که بشر با اندیشه ی خویش ساخته وسیله ی بسیار مهمی است که حال و هم چنین در گذشته های نزدیک بسیاری از مشکلات بشر را ترفیع ساخته و این وسیله چیزی جز کامپیوتر نیست.کامپیوتر وسیله ی بسیار مهمی برای انجام عملیات ریاضیکی و آسان نمودن مشکلات محاسباتی است,انسان ها هم در جستجوی وسیله ای بودند تا عملیات و محاسبات ریاضیکی را به زودترین فرصت پاسخ دهد و با پیشرفت چرتکه توسط چینی ها در زمانهای قدیم بسیاری از مشکلات محاسبوی آن زمان را حل شد و کم کم با تلاش بشر به اختراع  کامپیوترمواجه شد.همه گی ما شاهد نقش کامپیوتر برروی جامعه و زنده گی خویش هستیم طوری که دانشمندان عصر کنونی را عصر ارتباطات و عصر تکنالوژی یاد میکنند طوری که ما در زنده گی خویش استفاده ی کثیری از کامپیوتر در زمینه های متفاوت مینماییم و این خود نشان دهنده ی این است که با کامپیوتر و تکنالوژی میتوان زودتر به نتیجه ی مطلوبی رسید و مشکلات را حل نمود.کامپیوتر بر روی تمامی افراد یک جامعه تاثیرات خود را گذاشته و همچنین انعکاس مفید و موثری برروی  مشاغل متفاوت داشته است,یکی از مهمترین مزایا و فواید کامپیوتر را میتوان برقراری ارتباطات بین مردم از سر تاسرجهان و هم تاثیرات آن را برروی تجارت نیز یاد نمود.


 پس با اختراع کامپیوتر بسیاری از معما های مبهم و پیچیده ی زنده گی انسان حل شد About the author

160